Американската търговска камара в България и Химикотехнологичният и металургичен университет обменят академично и бизнес ноу-хау

На 8 февруари 2024 г. AmCham България посети Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ).

Домакин на работното посещение беше проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, която запозна гостите с историята, мисията и плановете за развитие на университета.

Иван Михайлов, главен изпълнителен директор, и Даниел Киряков, мениджър „Комуникации и връзки с обществеността“, бяха запознати с полимерното инженерство от проф. дтн. Николай Дишовски, както и с дейностите по кръгова икономика и дълбока преработка на суровини в университета от доц. д-р Димитър Пешев, зам.-ректор по научната дейност и международното сътрудничество. Във визитата участва и Петко Кръстев, управител за България на Dow Chemicals Gmbh.

Сред акцентите на срещата беше изграждането и последващото развитие на академичното образование и научен опит с бизнеса и практическото приложение на научните разработки.

Двете страни се ангажираха да търсят заедно начини за по-нататъшно сближаване между индустриите, пряко свързани с ХТМУ, както и да насърчават младите хора да избират инженерни специалности, които могат да им осигурят знания, работа и бъдеще в България.