Покана за лекция: Metal complexes as medicinal agents: design, structure and molecular modes of...

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

КАТЕДРА „ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“ – ХТМУ

 

Ви канят на лекцията на д-р Якоб Клюн от Университета в Любляна

Metal complexes as medicinal agents: design, structure and molecular modes of action of new compounds

Лекцията ще се проведе на 24 ноември 2022, четвъртък, 11:00 часа в зала 19, сграда Б на ХТМУ

 

Събитието се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране.