МЕЖДУНАРОДНА АКРЕДИТАЦИЯ от Комисията за инженерни звания (CTI-France) за максималния период от 6 години

МЕЖДУНАРОДНА АКРЕДИТАЦИЯ

от Комисията за инженерни звания (CTI-France) за максималния период от 6 години, от 1 януари 2023 до 31 декември 2028. Подновена е акредитацията на ХТМУ за издаване на дипломата:

  • Диплома за висше образование - Diplome de fin d’etudes superieures
  • Образователно-квалификационна степенМагистър” - Grade universitaire de Master
  • СпециалностХимично и биохимично инженерство” (с преподаване на френски език) - Specialite Genie chimique et biochimique (en francais)
  • Професионална квалификацияИнженер химик” - Qualification professionnelle « ingenieur chimiste »

 

  Решението на Комисията за инженерни звания е признато от Френското правителство, Министерството на висшето образование и на изследванията на Франция

 Титулярите на тази диплома са оторизирани да използват във Франция квалификациятадипломиран инженер“.

ХТМУ също е отличен за своето обучение с етикета за качество EUR-ACE®.

Комисията за инженерните звания (CTI-France) е независим орган, който съгласно френското законодателство от 1934 г. отговаря за оценяването на всички френски инженерни училища с оглед на тяхната акредитация, развитието на качеството на обучението и популяризирането на титлата и професията на инженера във Франция и в чужбина.

ХТМУ е упълномощен от CTI да присъжда званието инженер от ХТМУ. "EUR-ACE®" е знакът за сертифициране на качеството, свързан с международната референтна система за качество.

 

Accreditation

University of chemical technology and metallurgy Sofia, Bulgaria is accredited by the French Commission des Titres de l'Ingénieur (CTI).

University of chemical technology and metallurgy has been also labelled for its training, by the EUR-ACE® label.

Diplôme d’Ingénieur (engineering degree), recognised by the State of France and accredited by the Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) guarantees the education conforms with a framework. 

This diploma confers a master’s degree. Diplôme de fin d’études supérieures, Grade Universitaire de Master, spécialité génie chimique et biochimique, Filière francophone - qualification professionnelle « ingénieur chimiste »

Graduate diploma, Master's degree, chemical and biochemical engineering, Filière francophone - professional qualification "chemical engineer".

The CTI is an independent body that has been responsible under French law since 1934 for assessing all French engineering schools with a view to their accreditation, developing the quality of training and promoting the title and profession of engineer in France and abroad.

The UTCM is authorised by the CTI to award the title of engineer from the University of Chemical Technology and metallurgy Sofia. "EUR-ACE®" is the quality certification mark associated with the international quality reference system.

 

Accréditation

L'Université de technologie chimique et métallurgique de Sofia, Bulgarie est accréditée par la Commission des Titres de l'Ingénieur (CTI). La Commission des Titres d’Ingénieur a renouvelé l’habilitation de l’UTCM Sofia à délivrer le titre d’Ingénieur diplômé de l’UTCM Sofia en formation initiale sous statut d’étudiant: Diplôme de fin d'études supérieures, Grade Universitaire de Master, Spécialité génie chimique et biochimique, Filière francophone - qualification professionnelle " ingénieur chimiste "

L'Université de technologie chimique et de métallurgie a également été labellisée pour ses formations par le label EUR-ACE®. Le Diplôme d'Ingénieur, reconnu par l'Etat français et accrédité par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) garantit une formation conforme à un référentiel.

La CTI est un organisme indépendant, chargé par la loi française depuis 1934 d’évaluer toutes les écoles d’ingénieurs françaises en vue de leur accréditation, de développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger.

L’UTCM est habilité par la CTI à délivrer le titre d’ingénieur de l’UTCM. « EUR-ACE®» est la marque de certification qualité qui est associée au référentiel international qualité.