Празник на науката в ХТМУ

На 25 юни 2021 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена за осемнадесети път Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 138 млади учени, докторанти и студенти със 144 постера в 9 различни научни направления.

Празникът бе многокомпонентен и с откриването на научната сесия бе връчена наградата в националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България. В конкура участие взеха шестима млади учени от три висше училища и Българската академия на науките. Носител на отличието е гл. ас. д-р Атанас Курутос от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН.

Почит бе отдадена и към доц. д-р Кирил Станулов, рекор на ХТМУ 2003-2007 г., и проф. д-р инж. Иван Касабов, дългогодишен преподавател и учен в ХТМУ, които през 2021 година честват 80-ти и 90-ти рожден ден.

Празникът продължи с откриване на новите лаборатории в ХТМУ

  • Лаборатория "Парфюмерия и козметика"

  • Лаборатория "Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн"

  • Лаборатория по Индустриална безопасност

  • Лаборатория Автоматизация на производството „проф. дтн инж. Иван Божов“

  • Лаборатория „Съвременни индустриални управляващи системи“

  • Лаборатория „Автоматизация на технологични процеси“

  • Лаборатория „Киберфизически системи и изкуствен интелект“

  • Лаборатория „Приложна статистика, методи за експериментални изследвания и идентификация“

  • Лаборатория „Информационни и комуникационни технологии“

  • Лаборатория „Информационно моделиране, системи бази данни и бизнес информационни системи“

Кулминацията на деня бе тържествената церемония, на която бяха удостоени с Почетния знак на ХТМУ за дъгогодишна преподавателска дейност и принос в издигане на авторитета на университета доц. д-р инж. Тодора Рачева-Стамболиева и доц. д-р Илия Милчев, и доц. д-р Жюл Асих от Университета в Реймс Шампан-Арден, Франция, за приноси към българското висше образование и разширяване българо-френското сътрудничество в образованието и науката.

На тържествената церемония деветима колеги получиха дипломите си за придобито академично звание "доцент" и трима за "професор". Бе връчен и Плакет на името на проф. дхн Янко Димитриев за научни постижения на докторанти и млади учени в областта на материалознанието, химичните технологии и нанокомпозитните материали на гл. ас. д-р инж. Тина Ташева, от катедра "Технология на силикатите".

Празникът завърши с награждаване на отличилите се в XVIII Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Награди от името на ХТМУ бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя инж. Нора Ангелова.

Официални гости на събитието бяха д-р инж. Никола Рангелов - управител на Рефрен и спонсор на университета, д-р инж. Кремена Деделянова – председател на научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия, и ректори на университета от минали мандати.

 

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1PkISRuLEa6otDGCsfEXdeWF8nUPFdLlY?usp=sharing