Бизнес форум по проект BG-RRP-2.004-0002 BiOrgaMCT

При голям интерес на 29 септември 2023 г. в Химико-технологичния и металургичен университет се проведе тематичен бизнес форум за представяне на научните разработки на изследователските групи по програма BiOrgaMCT. Бизнес форумът е първа по рода си среща между академията и индустрията за споделяне на възможности за общи изследователски разработки и бъдещо сътрудничество в реализацията на нови технологии, базирани на програмата за създаване на мрежа от изследователски университети в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (NextGeneretion EU). На първия форум се включиха над 30 компании от сферата на химическата индустрия, горивата, военно-промишления комплекс, металургията, енергетиката и др.
По време на бизнес форума своите разработки представиха ръководителите на научни групи – доц. Антон Георгиев, проф. Пламен Петков и проф. Лиан Неделчев, както и разработки на Научноизследователския сектор на Химико-технологичния и металургичен университет. След представянето на изследователските разработки се проведе дискусия между изследователите и фирмите за възможно приложение на представеното и следващи стъпки в организацията на партньорски отношения.
 
За проекта
 
Целта на проект BG-RRP-2.004-0002 „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) е развитие на научноизследователската и развойна дейност в ХТМУ и превръщането му във водещ университет в ключови научни направления, с активна международна дейност и важни научни постижения.
В тази връзка, са избрани четири научни групи: 1. Органични функционални материали, 2. Авангардни материали и технологии, 3. Биологичноактивни молекули – дизайн, синтез, екстракция и изследване, 4. Чисти технологии за удължаване жизнения цикъл на енергийни системи и две нови такива: 1. Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника, 2. Изследване на биологична активност на биомолекули, които напълно кореспондират на основната цел и ще помогнат за нейното постигане.
Финансирането на Стратегическата научноизследователска програма ще доведе до сериозно надграждане на постигнатите до момента резултати в научните направления, като се очаква минимум 20% нарастване на броя на научните публикации /индексирани в WoS/ към 31.12.2025 г. спрямо 2020 г.
====
Ето и няколко снимки от събитието (линк).