Успешно завършена специализация по „Фармацевтични биотехнологии“

На 27.07.2023 г., в залата за семинари и обучения на Изпитвателен център Глобалтест“, Заместник-ректора по Учебна дейност на ХТМУ проф. д-р инж. Данчо Даналев връчи официално удостоверенията за успешно премината специализация по „Фармацевтични биотехнологии“ към Деканата за продължаващо и дистанционно обучение (ДПДО) на всички представители на фирмата.

Деканатът за продължаващо и дистанционно обучение на ХТМУ предлага възможност за придобиване на допълнителна квалификация при условия, които могат да бъдат намерени на сайта на ХТМУ (https://uctm.edu/bg/about/e-learning).