СЪОБЩЕНИЕ за заседание на Университетското общо събрание (УОС) на ХТМУ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Съгласно решение на Академичния съвет на ХТМУ (прието на заседание, проведено на 17.02. 2021 г.) на 25.03. 2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа /присъствено в зала „Асен Златаров” или дистанционно/* ще се проведе заседание на Университетското общо събрание (УОС) на ХТМУ.

За повече информация (тук).