ПРИЕМ на ДЕКАНАТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Д Е К А Н А Т Ъ Т

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2020/2021 година

ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специалности:

1. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

2. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

3. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

4. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

5. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

6. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

7. БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ
8. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обучението ще започне от втория семестър на учебната 2020/21 г. и ще се провежда паралелно на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломирането им.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - от 18.01.2021 г. до 19.02.2021 г. в канцеларията на Деканата - сграда А на ХТМУ - София, етаж 2, стая 203, тел (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ от 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г.

НАЧАЛО на учебната година - 01.03.2021 г.