ПРИЕМ ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2020/2021 година

I. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

АНАЛИТИКА

БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Обучението ще започне от първия семестър на учебната 2020/21 г. и ще се провежда паралелно на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломирането им.

II. КРАТКОСРОЧНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY

1. Първо и второ ниво - хорариум 100 учебни часа

2. Трето и четвърто ниво - хорариум 120 учебни часа

III. КРАТКОСРОЧНО СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ

1. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХАРТИЯ И КНИГИ – хорариум 50 учебни часа

2. РЕСТАВРАЦИЯ НА ДРЕВНА КЕРАМИКА И МЕТАЛИ

3. ВЪВЕДЕНИЕ В CAD/CAE – хорариум 150 учебни часа

В курсовете за краткосрочно обучение могат да участват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование, независимо от годината на завършване.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: от 01.09.2020 г. до 02.10.2020 г. в канцеларията на Деканата в сграда А на ХТМУ - София, етаж 2, стая 203, тел. (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ: от 05.10.2020 г. до 09.10.2020 г.

НАЧАЛО на учебната година - 12.10.2020 г.