Прием на документи по електронен път

Уважаеми кандидат-студенти,

Може да кандидатствате за магистърски програми в ХТМУ на e-mail ksd@uctm.edu.

Необходими документи:

Сканирано копие на диплома за висше образование

Заявление за кандидатстване, изтеглено от тук;

Кандидатстудентската такса е 30.00 лв., която трябва да преведете по следната банкова сметка

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: БНБ – ЦУ София,

като в основание за плащане впишете ЕГН и трите имена на кандидат-студента.

Моля, да посочите телефон за обратна връзка.