ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2""СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001

Основна цел: Повишаване качеството на висшето образование, чрез провеждане на практически обучения на студенти в реална работна среда

Период на изпълнение: 13.01.2020 – 12.05.2023

Важна информация за студентите, които искат да преминат практическо обучение по проекта

 

Какво представлява практиката: 240 часа работа и обучение в реална работна среда, ръководени от ментор - представител на работодателя и от академичен наставник – преподавател от ХТМУ.

  • Практиката е платена - всеки студент по проекта ще получи стипендия за проведено практическо обучение от 600 лв. след приключването й;

  • имате право на една практика през време на обучението си в ОКС „Бакалавър” и една в ОКС „Магистър”;

За стартиране на практическото си обучение, студентът следва да е сключил договор с ХТМУ. Договорът се генерира от уеб системата като pdf файл, разпечатва се в 3 екземпляра и се подписват от двете страни – студент и ректор.

Студентът депозира договор за практическо обучение

в стая 204, 2 етаж, сгр.А.

 

Подписването на договорите със студентите става само при:

  • посочен ментор от профила на ментора;

  • избран и потвърден академичен наставник;

  • качена програма за 240 часа от ментора за дейностите, които ще извършва студента по време на практиката; ПРОГРАМАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА СПЕЦИФИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ОТ КОЯТО Е СТУДЕНТЪТ;

  • одобрена от академичния наставник програма за практиканта;

  • качен график за 240 часа, който е съгласуван предварително с ментора;

  • одобрен от ментор и академичния наставник график за провеждане на практиката.

 

Пълният текст на правилата може да видите и на страницата на проекта след регистрация на сайта

За регистрация посетете следни линк:

 https://praktiki.mon.bg/registration/students

За допълнителна информация и помощ стая 204, етаж 2, сгр.А

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ УСПЕШНО ПРОВЕЛИ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 2” МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА в каб.204, етаж 2, сгр.А