Записване за зимен семестър на учебната 2021/2022 година


Всички студенти (II - IV курс) са задължени да заверят студентските си книжки в съответната факултетна канцелария до началото на учебната година (27.09.2021 г.).

Студентите, които дължат семестриална такса, могат да я заплатят на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:
IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.
Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на СТУДЕНТА. Като "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".

 

Записан за учебната година е само този студент, който е заверил книжката си в съответната факултетна канцелария.