Степен Магистър след Бакалавър спец. "VERFAHRENSTECHNIK"

Актуализация на графика за учебната 2022/2023 год.

СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 год.

 
11.03.2023 – 16.03.2023 Втора редовна сесия
25.07.2023 – 26.07.2023 Трета (ликвидационна) сесия
 

П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2023/2024 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР
СПЕЦИАЛНОСТ „ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО” (на немски език)
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
16.10.2023 – 02.02.2024 Учебни занятия 15 седмици
05.02.2024 – 01.03.2024 Изпитна сесия 4 седмици
05.03.2024 – 09.03.2024 Поправителна сесия 1 седмица
 
ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА
01.04.2024 – 30.09.2024    
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
 
28.10.2024 – 09.11.2024 Първа редовна сесия
17.03.2025 – 31.03.2025 Поправителна сесия
21.07.2025 – 31.07.2025 Ликвидационна сесия
 
 ВАКАНЦИИ
 
23.12.2023 – 01.01.2024 Коледна ваканция
01.08.2023 – 31.08.2023 Лятна ваканция
 
 
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли
График за 2022 - 2023 година Изтегли
График за 2023 - 2024 година Изтегли