Степен Магистър след Бакалавър спец. "VERFAHRENSTECHNIK"

Актуализация на графика за учебната 2021/2022 год.

СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

 
07.03.2022 – 11.03.2022 Втора редовна сесия
25.07.2022 – 26.07.2022 Трета (ликвидационна) сесия
 

П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2022/2023 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР
СПЕЦИАЛНОСТ „ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО” (на немски език)
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
17.10.2022 – 03.02.2023 Учебни занятия 15 седмици
06.02.2023 – 02.03.2023 Изпитна сесия 4 седмици
06.03.2023 – 10.03.2023 Поправителна сесия 1 седмица
 
ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА
01.04.2023 – 30.09.2023    
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
 
30.10.2023 – 10.11.2023 Първа редовна сесия
11.03.2024 – 22.03.2024 Поправителна сесия
22.07.2024 – 31.07.2024 Ликвидационна сесия
 
 ВАКАНЦИИ
 
26.12.2022 – 02.01.2023 Коледна ваканция
01.08.2023 – 31.08.2023 Лятна ваканция
 
 
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли
График за 2022 - 2023 година Изтегли