Степен Бакалавър

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГРАФИКА ​ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 год.
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

 
11.09.2023 – 21.09.2023 2 седмици
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
 25.09.2023 – 30.09.2023 Втора редовна сесия 
11.03.2024 – 16.03.2024 Трета (ликвидационна) сесия

 

П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2023/2024 година
 
ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
25.09.2023 – 12.01.2024 Учебни занятия 15 седмици
15.01.2024 – 03.02.2024 Изпитна сесия 3 седмици
05.02.2024 – 10.02.2024 Поправителна сесия 1 седмица
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА І, ІІ и ІІІ КУРС
12.02.2024 – 24.05.2024 Учебни занятия 15 седмици
27.05.2024 – 15.06.2024 Изпитна сесия 3 седмици
17.06.2024 – 22.06.2024 Поправителна сесия 1 седмица
24.06.2024 – 31.07.2024 Производствена практика  
По време на следването си, студентите редовно обучение трябва да проведат производствена практика 200 часа.
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА ІV КУРС
12.02.2024 – 03.05.2024 Учебни занятия 12 седмици
07.05.2024 – 18.05.2024 Изпитна сесия 2 седмици
20.05.2024 – 23.05.2024 Поправителна сесия 1 седмица
27.05.2024 – 19.07.2024 Изработване на дипломна работа 8 седмици
 
за спец. „Химично инженерство“ на немски език
 
01.06.2024 – 31.08.2024 Изработване на дипломна работа 12 седмици
 

Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2023/2024 г.

 
09.09.2024 – 21.09.2024 2 седмици

ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
 
ВСИЧКИ КУРСОВЕ
12.01.2024 – 28.01.2024 Учебни занятия за зимен семестър 2 седмици
31.05.2024 – 16.06.2024 Учебни занятия за летен семестър 2 седмици
17.06.2024 – 28.06.2024 Производствена практика  
По време на следването си, студентите задочно обучение трябва да проведат производствена практика 100 часа.
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
   
22.07.2024 – 31.07.2024 Първа редовна сесия
24.09.2024 – 30.09.2024 Втора редовна сесия
17.03.2025 – 31.03.2025 Трета (ликвидационна) сесия
 
 ВАКАНЦИИ
 
23.12.2023 – 01.01.2024 Коледна ваканция
01.08.2024 – 31.08.2024 Лятна ваканция
 
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли
График за 2022 - 2023 година Изтегли
График за 2023 - 2024 година Изтегли