Степен Бакалавър

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГРАФИКА ​ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 год.
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

 
12.09.2022 – 24.09.2022 2 седмици
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
 26.09.2022 – 30.09.2022 Втора редовна сесия 
06.03.2023 – 11.03.2023 Трета (ликвидационна) сесия

 

П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2022/2023 година
 
ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
26.09.2022 – 13.01.2023 Учебни занятия 15 седмици
16.01.2023 – 04.02.2023 Изпитна сесия 3 седмици
06.02.2023 – 11.02.2023 Поправителна сесия 1 седмица
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА І, ІІ и ІІІ КУРС
13.02.2023 – 26.05.2023 Учебни занятия 15 седмици
29.05.2023 – 17.06.2023 Изпитна сесия 3 седмици
19.06.2023 – 24.06.2023 Поправителна сесия 1 седмица
26.06.2023 – 28.07.2023 Производствена практика  
По време на следването си, студентите редовно обучение трябва да проведат производствена практика 200 часа.
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА ІV КУРС
13.02.2023 – 05.05.2023 Учебни занятия 12 седмици
09.05.2023 – 20.05.2023 Изпитна сесия 2 седмици
22.05.2023 – 27.05.2023 Поправителна сесия 1 седмица
29.05.2023 – 21.07.2023 Изработване на дипломна работа 8 седмици
 
за спец. „Химично инженерство“ на немски език
 
01.06.2023 – 31.08.2023 Изработване на дипломна работа 12 седмици
 

Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2022/2023 г.

 
11.09.2023 – 21.09.2023 2 седмици

ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
 
ВСИЧКИ КУРСОВЕ
13.01.2023 – 29.01.2023 Учебни занятия за зимен семестър 2 седмици
26.05.2023 – 11.06.2023 Учебни занятия за летен семестър 2 седмици
19.06.2023 – 30.06.2023 Производствена практика  
По време на следването си, студентите задочно обучение трябва да проведат производствена практика 100 часа.
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
   
24.07.2023 – 31.07.2023 Първа редовна сесия
25.09.2023 – 30.09.2023 Втора редовна сесия
11.03.2024 – 16.03.2024 Трета (ликвидационна) сесия
 
 ВАКАНЦИИ
 
26.12.2022 – 02.01.2023 Коледна ваканция
01.08.2023 – 31.08.2023 Лятна ваканция
 
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли
График за 2022 - 2023 година Изтегли