Текстил и кожи и изделия от тях

В тази магистърска програма се изучават дисциплини, свързани с теоретичните основи на всички етапи от технологичните процеси за производство на текстил, кожи и изделия от тях, изучават се специфични материали и съвременни обработки на текстил и кожи, изучават се методи за модифициране на колагенови и кератинови продукти; усвояват се принципите и автоматизираните методи за проектиране на изделия с помощта на CAD-CAM системи и производствените процеси.
Само в тази специалност обучението на магистрите осигурява пълния обем от знания, необходими за работа в посочените отрасли.

Степен и форма

МАГИСТЪР - редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

Специалистите завършили степен „магистър” по „Текстил и кожи и изделия от тях“ имат познания, умения и компетентности в областта на химичните технологии за производството на химични влакна, облагородяване на текстилните материали, придаване на нови свойства, съгласно сферите на прилагането им, в това число и получаването на интелигентен текстил. Имат подготовка за работа в областите, свързани с бита на човека, като получаване и обработка на всякакви видове кожи и продукти на колагенова и кератинова основа, разработване на модели и производство на обувни и галантерийни изделия и търговията с тях. Могат да решават свързаните с производствата екологични проблеми и да участват в екологични експертизи на фирмите от бранша.

Практики и международна мобилност

Студентите има възможност да участват съвместно със своите преподаватели в различни международни, национални и вътрешноуниверситетски проекти; да провеждат краткосрочни специализации в други университети и научно-изследователски институти; да участват в университетски, национални и международни научни конференции; да се запознаят с актуалните действащи български и международн стандарти (БДС и ISO) в Аредитираната Изпитвателна Лаборатория
“Текстил и багрила” към ХТМУ – София и да участват в разработването на уникални методики за изпитване за безопасност на текстилни материали, в т.ч. детски играчки.
За професионалната подготовка и ориентация на студентите спомага ползотворното сътрудничество със следните партньори от индустрията и бизнеса:
гр. София – Алфакомерс АД, Брод Трико ООД, Коутс България, Колев и Колев, гр. Габрово – Фулмакс 21 ООД, Мак АД, гр. Пещера – Гидо ООД, Ади ООД, гр. Пловдив – Марицатекс АД, гр. Казанлък - Севт АД, гр. Добрич – Свобода АД, гр. Пловдив – Флавия ООД, гр. Ловеч – Велур АД, гр. Троян – Милвена ООД, гр. Севлиево – Севко АД, гр. Сливен – Е. Миролио АД, гр. Гоце Делчев - ПиринТекс ЕООД и др.

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия.

Реализация

Специалистите, завършили степен „магистър” могат да работят в текстилни, обувни, кожарски, кожухарски, галантерийни и дизайнерски фирми като ръководители на отделни звена, могат да извършват научно-изследо-вателска работа в научни организации, в лаборатории и предприятия, свързани с опазване на околната среда и контрола на качеството на материалите и изделията от текстил и кожи.
Магистърското обучение е основа за изграждане на добри специалисти във всички области, свързани с бита на човека, свързани с производството на химични влакна и функционализирани текстилни материали, както и с обработка на всякакви видове кожи, разработване на модели в т.ч. и бутикови, в производството на кожухарски, кожарски, обувни и галантерийни изделия.

Информация за контакт

ХТМУ, доц. д-р инж. Десислава Станева Грабчева,
e-mail: dgrabcheva@uctm.edu тел. 02 8163266

Ключови дисциплини в програмата

Теория на процесите при производство на изделия от кожи
Теоретични основи на кожарското производство
Теоретични основи на производството на химични влакна
Теоретични основи на текстилното облагородяване I и ІІ част
Облагородяване на кожи
Обувни химични технологии
Влакнообразуващи полимери и влакна – структура и свойства