Медицински текстил

Обучението в тази магистърска програма е интердисциплинарно и комбинира текстилната технология с различни други технологии, при обработката и получаването на разнообразни материали и продукти, съобразено с изискванията на медицинската практика. Получените знания и умения позволяват на студентите да проектират, изработват и оценяват новите и иновативни медицински текстилни изделия.

Степен и форма

МАГИСТЪР - редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

Инженер-химик 

Инженер-химик

Компетентности

Специалистите завършили степен „магистър” по „Медицински текстил” имат познания, умения и компетентности в една от много важните и непрекъснато развиващи се области на техническия текстил. Съществува-щото разнообразие от приложения на тези материали, както и непрекъснатата поява на нови изисквания към тях е предпоставка в процеса на обучение да се създадат интердисциплинарни познания, включващи характерните свойства на влакнестите материали, които да се допълват от нови свойства като биосъвместимост, биоразгра-димост или биостабилност, както и интели-гентност. Запознаването с традиционните и иновативни материали предполага изграж-дането на специалисти способни да предло-жат целенасочен дизайн при избора на състава, структурата и начина на получаване на медицински текстилни материали, в зависимост от конкретното им приложение.

Практики и международна мобилност

Студентите има възможност да участват съвместно със своите преподаватели в различни международни, национални и вътрешноуниверситетски проекти; да провеждат краткосрочни специализации в други университети и научно-изследователски институти; да участват в университетски, национални и международни научни конференции; да се запознаят с актуалните действащи български и международн стандарти (БДС и ISO) в Аредитираната Изпитвателна Лаборатория “Текстил и багрила” към ХТМУ – София и да участват в разработването на уникални методики за изпитване за безопасност на текстилните материали.

За професионалната подготовка и ориентация на студентите спомага ползотворното сътрудничество с индустрията.

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия.

Реализация

Обучението в тази магистърска степен е основа за изграждане на добри специалисти във всички високотехнологични области, свързани с нови иновативни производства и продукти, и дава многобройни възможности за реализация. Някои от тях са:

• Инженер, участващ в разработване на нови продукти;

• Специалист по осигуряване на качеството;

• Мениджър производство;

• Клиничен мениджър продажби и маркетинг;

• Специалист по законодателни и етични въпроси;

• Служител за болнични поръчки;

• Изследовател и др.

Специалистите, завършили степен „магистър” могат да работят във фирми произвеждащи и търгуващи с биомедицински изделия, медицински текстил, във фармацевтични компании, в правителствени ведомства в сектора на здравеопазването, в научни организации.

Информация за контакт

ХТМУ, доц. д-р Десислава Станева Грабчева,
e-mail: dgrabcheva@uctm.edu,
тел. 02 8163266

Ключови дисциплини в програмата

- Лични предпазни и хигиенни текстилни материали

- Биосъвместимост и биоразградимост

- Текстилни композити на база естествени и синтетични полимери

- Текстилни импланти

- Текстилни материали и системи за доставка на биологично активни вещества

- Стандарти за медицински текстил

- Текстилни материали в тъканното инженерство и хирургията

- Текстилни материали със сензорни свойства

- Текстилни материали и фотодинамична терапия