Технология на високоенергийните материали

Целта на магистърската програма „Технология на високоенергийните материали” е подготовката на висококвалифицирани специалисти за работа в различни области, свързани с високоенергийните материали. Студентите ще получат всеобхватни знания и практически опит в областта на високоенергийните вещества, материали, изделия и пиротехнически състави. Те ще се запознаят с технологията на производството, свойствата и обработката на тези материали, с тяхното гражданско (минна промишленост и строителство) и военно приложение, анализ и характеризиране, оценка на риска и безопасността на производството, обработката и използването.

Степен и форма

Магистър, редовно, задочно (платено)

Професионална квалификация

Инженер-химик; инженер; химик-технолог (в зависимост от бакалавърската степен)

Компетентности

Завършилите специалността познават съвременните тенденции и области на приложение на ВЕМ, методите за комплексна оценка на техните свойства,

факторите, формиращи качеството на материалите на етап производство, съхранение и употреба.

Могат да участват в научно-изследователски дейности за усъвършенстване на процесите за получаване и използване на ВЕМ; при разработване на програми и методики за изучаване свойствата на нови ВЕМ; намиране на технологични решения на научни проблеми, свързани с оптимизиране състава на ВЕМ.

Завършилите специалността могат да прилагат в практиката нормативните изисквания за безопасност при получаване, съхранение и употреба на ВЕМ.

Практики и международна мобилност

Студентите от редовна и задочна форма на обучение в ОКС „Магистър” провеждат преддипломен стаж по специалността във фирми, с които ХТМУ е сключил предварително двустранен договор.

В Университета е разработена система за Европейски кредити (ECTS) за специализиращите дисциплини и те са отразени в действащите учебни планове, което е предпоставка за осъществяване на международна мобилност.

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия.

Реализация

В научно-изследователски и инженерингови фирми;
В предприятия и фирми за производство на ВЕМ;
Да продължат образованието си в следващите образователни степени.

Информация за контакт

ХТМУ, катедра „Основи на химичната технология”

Ръководител на катедрата – доц. д-р инж. Мариана Христова

0889 656 686

Ключови дисциплини в програмата

  • Технология на високоенергийните материали
  • Теоретични основи на горенето и взрива
  • Физика на взрива
  • Анализ на риска при производството на ВЕМ
  • Методи за анализ и контрол при производството на ВЕМ