Биоенергийни технологии и биопродукти

Обучението по специалността в образователната степен „Магистър“ дава възможност да се придобият задълбочени знания и умения за управление на технологичните процеси, необходими за: превръщане на растителните суровини в широко разнообразие от биопродукти; получаване на биополимерни композитни материали с приложение в различни сфери на човешката дейност; проектиране на състава и свойствата на горивата за двигатели с вътрешно горене.

Програмата се основава на широкопрофилно обучение в областта на биопродуктовото инженерство, като се разглеждат съвременните технологии за получаване на продукти от дълбочинното преработване на растителна биомаса (микрофибрилна, микро- и нанокристална целулоза, нискомолекулни лигнинови продукти, екстрактивни вещества); биополимерни композити; биогорива и проектиране на техния състав и свойства.

Степен и форма

Магистър

Редовно и задочно обучение

Професионална квалификация

Инженер-химик

Инженер

Химик-технолог (в зависимост от бакалавърската степен)

Компетентности

Дипломираните студенти имат задълбочени познания с теоретичен и приложен характер, основаващи се на инженерно-техническа подготовка в областта на биопродуктовото инженерство и са компетентни да извършват:

 • Организационно-ръководна дейност на производствения процес;

 • Управление, регулиране и оптимизация на технологичните параметри;

 • Внедряване и контрол на иновативни продукти;

 • Мениджмънт на специализирани лаборатории;

 • Научно-изследователска дейност;

при производството на широко разнообразие от биопродукти.

Практики и международна мобилност

Практики и стажове се провеждат в:

„Монди Стамболийски“ ЕАД, „Свилоцел“ ЕАД, „Екотекника“ ЕООД, „Ди Ес Смит България“ АД, „Астра Биоплант“ ЕООД и други.

Международна мобилност по програма Еразъм+

Дипломиране

След успешно положени изпити, специалността се завършва с разработване на дипломна работа с практическа насоченост и защитата ѝ пред Държавна изпитна комисия.

Реализация

С придобитите по време на обучението знания и умения, завършилите студенти намират професионална реализация в:

 • Производствени, проектантски и търговски фирми;

 • Изследователски и изпитвателни лаборатории;

 • Развитие на собствен бизнес.

Информация за контакт

Ръководител катедра – тел. (+359 2) 8163 235

Отговорник учебна дейност – тел. (+359 2) 8163 232

e-mail: zhp@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • „Природни енергийни ресурси“

 • „Продукти на дълбочинно преработване на биомаса“

 • „Физикохимични и каталитични процеси при превръщане на биомаса“

 • „Структура и свойства на биополимерни композити“

 • „Биотехнология на алкохолите“

 • „Производство на биогаз от отпадъчна биомаса“

 • „Проектиране на състава на горивата“