Индустриална логистика

Управлението на материалните потоци, запасите и търсенето на оптималност във финансово изражение е фокусът на тази програма.

Холистичният поглед върху процеса на доставяне, складиране, обработка, производството на готова продукция, съхраняването й, транспортирането, дистрибуцията и информационното осигуряване влияе благоприятно върху бизнес резултатите във високо конкурентната и турбулентна бизнес среда.

В тази квалификационна степен вие ще придобиете знания и умения как да балансирате елементите на производствените системи, да вземате адекватни управленски решения и да постигате оптимално ефикасно и ефективно управление на бизнес процесите.

Срок на обучение: 3 семестъра в т.ч. 1 семестър - разработване на Дипломна работа

Степен и форма

  • Магистър - редовна и задочна (платена)

Професионална квалификация

  • "Инженер мениджър" по Индустриална логистика

Компетентности

Ще придобиете знания и умения да разбирате и управлявате оптимално материалните потоци във всички фази от тяхното движение – от доставчиците през производството, готовата продукция и дистрибуцията до клиенти и потребители съобразявайки всички аспекти на бизнес средата.

Практики и международна мобилност

Срещата с практиката на водещи фирми и организации в страната и чужбина и тяхното опознаване е в основата на усъвършенстване на вашите знания и опит и постигане на по-висока самоувереност за вашите умения като ръководители.

Дипломиране

Официалният край на вашето обучение се осъществява с разработване и защитата на дипломен проект.През този период ще имате възможност да интерпретирате теорията с конкретен стопански обект, да анализирате неговите логистични процеси, да оцените тяхната ефективност и ефикасност и да предложите адекватни решения за усъвършенстване пред компетентна и конструктивна комисия.

Реализация

Придобитите знания, опит и умения ви позволяват да работите като мениджъри и специалисти във всички производствени сектори на бизнеса, администрацията и услугите. Интегрираното разбиране на същността на управлението на материалните потоци ви дава богат набор от модели, чрез които високо ефективно и рационално да постигате целите на вашите организации.

Информация за контакт

София 1756, бул. Климент Охридски №8,
Kатедра "Икономика и стопанско управление",
тел. 02 8163 337; 02 8163 334;
e-mail: isu_ofis@mail.bg
Р-л катедра: проф.д-р инж. Димитър Тенчев,
гл.ас.д-р Силвия Христова – учебна дейност

 

Ключови дисциплини в програмата

  • Интегрирани информационни системи ERP

  • Маркетинг в логистиката

  • Правни аспекти и договорни отношения в логистиката

  • Управление на снабдяването

  • Транспортна логистика

  • Складова логистика

  • Производствена логистика

  • Международни стандарти в логистиката