Технологичен дизайн на текстила и кожите

Специалността е единствена в страната и включва изучаването на химични и биотехнологични процеси при производството на текстил и кожи; дизайн на изделия с функционални потребителски свойства – багрене, печатане, антимикробност, лесна поддръжка, негоримост и др.; компютърно проектиране на обувни и текстилни изделия с CAD-CAM системи; получаване и охарактеризиране на биокомпозитни материали с приложение в медицината и козметиката и др.; рециклиране и оползотворяване на отпадъците от производствата и след потребление.

Степен и форма

БАКАЛАВЪР - редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

Студентите придобиват знания, развиват умения и компетентности относно:

 • Влакнообразуващите полимери, получаването на химични влакна, преработката на химични и природни влакна;

 • Съвременните технологии, свързани с придаване на нови свойства на текстилните материали, за кожаро-кожухарските и обувно-галантерийните производства.

 • Моделиране и конструиране на изделия от кожи и текстил

Получават се и специализирани познания за:

 • контрол на качеството на използваните суровини и материали и на готовата продукция /на вход и на изход/.

 • методите за модифициране и анализ получените материали, апаратурното обезпечаване на процесите, тяхното автоматизиране, както и екологичните проблеми и възможностите за решаването им.

Практики и международна мобилност

Студентите могат да провеждат частично обучение или практики, да изработват дипломните си работи в страните, участващи в програмата Еразъм+. Съвместно със своите преподаватели имат възможност да участват в различни международни, национални и вътрешноуниверситетски проекти; да участват в университетски, национални и международни научни конференции; да се запознаят с актуалните действащи български и международни стандарти (БДС и ISO) в Аредитираната Изпитвателна Лаборатория “Текстил и багрила” към ХТМУ – София и да участват в разработването на уникални методики за изпитване за безопасност на текстилните материали.

За професионалната подготовка и ориентация на студентите спомага ползотворното сътрудничество с индустрията.

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия.

 

Реализация

Завършилите специалността инженер-химици се реализират успешно като специалисти, технолози, ръководители в производствените, проектантските и търговско-икономическите звена на държавни и частни фирми. Постигат добри резултати, включвайки се в научно-изследователската и развойна дейност в институти и фирми. Подготовката им позволява в условията на конкурентна среда да участват при въвеждането на нови материали, технологии и съоръжения, както и познаването на действащите нормативни документи и изисквания за опазване на околната среда.

Информация за контакт

ХТМУ, доц. д-р Десислава Станева Грабчева, e-mail: dgrabcheva@uctm.edu, тел. 02 8163266

 

Ключови дисциплини в програмата

 • Полимери и материалознание в текстилното, кожарското и обувно произвоство

 • Технология за получаване на влакна и методи за модифициране и анализ на полимери и композити

 • Багрила и спомагателни средства и технологичен дизайн на текстил и кожи

 • Текстилна химия – І част и ІІ част

 • Технология на кожите и на изделия от кожи

 • Приложение на биотехнологиите и екологични аспекти в текстилното, кожарското и кожухарското производство

 • Проектиране на обувни химични технологии и на текстилни химични технологии