Инженерна електрохимия и корозия

 Специалността „ИЕК“ е единствената в страната, която дава квалифицирана комплексна подготовка в областта на електрохимичните производства на неорганични и органични съединения, електрохимичните източници на ток (батерии и горивни елементи), електролизните процеси за получаване и контрол на покрития от метали, сплави и композити, както и относно електрохимичните и други методи за изследване на електрохимичните системи, за повърхностна обработка и защита на метални и неметални материали от корозия и за пречистване и утилизация на отпадни води чрез електрохимични методи. Получават се и специализирани познания за апаратурното обезпечаване на процесите, тяхното автоматизиране, както и за екологичните проблеми и възможностите за решаването им.

Степен и форма

Степен: Бакалавър

Форма на обучение:

редовно (4 години, 8 семестъра)

задочно (4 години, 9 семестъра)

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

Дипломираните студенти имат задълбочени познания с теоретичен и приложен характер, основаващи се на инженерно-техническа подготовка.
Инженер-химикът в областта на електрохимичното инженерство е компетентен да извършва:
  • Организационно-ръководна дейност на производствения процес;

  • Управление, регулиране и оптимизация на технологичните параметри;

  • Внедряване и контрол на иновативни продукти;

  • Мениджмънт на специализирани лаборатории;

  • Научно-изследователска дейност;

в областта на електрохимичните производства неорганични и органични съединения, електрохимичните източници на ток, електролизните процеси за получаване и контрол на покрития от метали, сплави и композити и защитата на материалите от корозия

Практики и международна мобилност

Практики и стажове се провеждат в:
Монбат АД – гр. Монтана, СОФИЯ МЕД – гр. София, Монетен двор ЕООД – гр. София, АЕЦ Козлодуй ЕАД – гр. Козлодуй, , КЦМ АД – гр. Пловдив, Аурубис АД – гр. Пирдоп, Арсенал АД – гр. Казанлък, Институт по Физикохимия към БАН, ИЕЕС - БАН
Международна мобилност по програма Еразъм+

Дипломиране

След успешно положени изпити, специалността се завършва с разработване на дипломна работа с теоретична или практическа насоченост и защитата ѝ пред Държавна Изпитна Комисия.

Реализация

С придобитите по време на обучението знания и умения, завършилите „инженер-химици“ намират професионална реализация в:

  • Производствени, проектантски и търговски фирми;

  • Изследователски и изпитвателни лаборатории;

  • Развитие на собствен бизнес;

  • в областта на електрохимичното инженерство.

Информация за контакт

Ръководител катедра - доц. Катя Игнатова: тел. (+359 2) 8163 254, GSM 0898795003

Отговорник учебна дейност – доц. Димка Фачикова: тел. (+359 2) 8163 256

e-mail: ignatova@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

- Основи на електрохимичните системи;

- Проектиране в електрохимичните технологии;

- Методи за изследване в електрохимичните системи;

- Електрохимични методи за пречистване и утилизация;

- Електрохимичен синтез;

- Електрохимични източници на ток;

- Инженерни материали – конструкционни, електродни, мембранни;

- Металознание;

- Технологии за повърхностна обработка;

- Галванотехника;

- Корозия и защита на материалите.