Неорганични технологии

Специалността дава отлична теоретична и практическа подготовка в областта на производството на основополагащи за химическата индустрия вещества като минерални и органоминерални торове, минерални киселини и соли, калцинирана сода, амоняк, катализатори, сорбенти, технологична вода, газове за промишлени цели. В обучението по програмата се акцентира върху комплексното преработване на суровините и екологичните аспекти на технологиите.

Степен и форма

ОКС Бакалавър

4 години, редовно и задочно обучение

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

 • Управление на промишлени технологии за получаване на неорганични вещества, преработване на природни суровини и материали, оползотворяване на неорганични химични отпадъци.

 • Прилагане на съвременни методи за анализ и контрол на качеството на използваните изходни суровини и материали, както и на получените междинни и крайни продукти.

 • Управление, регулиране и оптимизация на технологичните параметри.

 • Познаване на нормативни документи и изисквания към неорганичните технологии и опазването на околната среда.

Практики и международна мобилност

Възможност за провеждане на практики и стажове във високо технологични компании като: Агрополихим АД - Девня; АЕЦ Козлодуй; Аурубис АД - Пирдоп; Неохим АД - Димитровград; Солвей соди АД - Девня; Софарма АД - София; София Мед - София; Тева България – София, Дупница,Троян; както и в Държавни институции – МОСВ, ИАОС, РИОСВ, БАН и др.

Международна мобилност по програма Еразъм+

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия.

Реализация

Придобитите при обучението знания и умения дават възможност на студентите, завършили специалност “Неорганични технологии” да работят като специалисти, технолози и мениджъри в производствени, проектантски, консултантски и търговски фирми.

Информация за контакт

Ръководител катедра: доц. Катя Игнатова, тел. (+359 2) 8163 254, e-mail: ignatova@uctm.edu

Отговорник учебна дейност: гл. ас. Ралица Теодосиева, тел. (+359) 886976040, e-mail: rteodosieva@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • Фазови и химични равновесия в неорганичните технологии;

 • Агрохимия;

 • Хидрохимия;

 • Основи на неорганичните химични процеси;

 • Катализ и катализатори;

 • Минерални киселини и соли;

 • Технология на содата и содовите продукти;

 • Технология на свързания азот;

 • Технология на минералните торове;

 • Подобрители на почвата;

 • Оползотворяване на неорганични и химични отпадъци.