Зелени технологии

Учебната програма за специалността „Зелени технологии” е създадена, за да отговори на актуалните национални и европейски потребности от инженерни кадри с компетентности, знания и умения, необходими за технологично обновяване на индустриалните технологии с цел те да бъдат ресурсно, енергийно и екологично ефективни. Развитието на Зелените технологии е ново направление, което привлича значителен интерес в научните среди и сред инвеститорите, поради нарастващата грижа за въздействието на климатичните промени и изчерпването на природните ресурси. Обучението се провежда съвместно между ХТМУ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас.

Степен и форма

 • Бакалавър
 • Редовно обучение

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

Програмата „Зелени технологии“ включва компетентностни профили, пряко насочени към актуалните индустриални технологии, изискванията на Индустрия 4.0 за дигитализация на системите и европейските програми за декарбонизация на икономиката и за безотпадни производства.

Практики и международна мобилност

Провеждат се практики в редица предприятия и фирми: „Астра биоплант; "Алмагест" АД, „Соколовски'с енвиронмент“ – ЕООД; „Монди Стамболийски” ЕАД, "Ди Ес Смит България" АД, "Нова книжна фабрика" ЕООД, "Дунапак-Родина" АД, „БиЕй Глас България“ ЕАД, Винербергер ЕООД; КЗ „Мирково“, „Тракия Глас Бг“ ЕАД и др. Осъществява се международна мобилност по програмата „Еразъм +“.

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия.

Реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като инженери във всички сектори на индустрията, енергетиката и частния бизнес – технолози, проектанти, мениджъри на отдели и производства след кариерно израстване; служители в държавната администрация, обслужваща индустриалния сектор и енергетиката; МОСВ, МЕТТ и др. Широкопрофилното обучение на завършващите специалността „Зелени технологии“ е устойчива база за надграждащо обучение в ОКС Магистър и ОНС Доктор във всички области на техническите, природните и социални науки.

Информация за контакт

ХТМУ, тел: +359 2 8163 181/135, мобилен 0877 070 108; ksd@uctm.edu; www.uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • Зелен полимерен синтез;
 • Структура на растителни суровини;
 • Зелени енергийни ресурси;
 • Системи за възобновяема енергия;
 • Водородни технологии;
 • Опазване на околната среда и безопасността в предприятията;
 • Биогорива;
 • Устойчиви силикатни материали и технологии;
 • Зелени полимерни технологии;
 • Биорафиниране на растителни суровини;
 • Пречистване на отпадъчни газове;
 • Устойчиви процеси в хартиеното и опаковъчно производство;
 • Полимерни зелени композити и нанокомпозити;
 • Системи и устройства в зелените технологии;
 • Технология и управление на водите;
 • Рециклиране на промишлени и битови отпадъци.