Онлайн регистрация за предварителен кандидатстудентски изпит

На предварителния кандидатстудентски изпит могат да се явят както кандидати, завършили средно образование в предходни години, така и завършващите в годината на кандидатстване.

Приемните изпити се провеждат по утвърдени програми, разработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на Р. България.

Всеки кандидат-студент може да се яви на приемен изпит, който се провежда под формата на тест по химия и опазване на околната среда, по математика или по природни науки на организираната предварителна сесия, както и на редовната сесия.

Примерни тестове: (тест 1) (тест 2) (тест 3).

При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

С резултатите от предварителния изпит кандидат-студентите участват в класиране, ако отговарят на условията за кандидатстване (притежават диплома за средно образование) и подадат документи за класирането в определените срокове.

Приемане на документи за предварителен изпит

 30.03 - 07.04.2023 г.

Предварителен кандидатстудентски изпит

 08.04.2023 г.

Резултати от предварителния изпит

 до 12.04.2023 г.

Началото на изпита е от 9.00 часа.

Предварителният изпит е присъствен и е с продължителност 3 часа.
Всички кандидат-студенти трябва да се явят в зала 201 на сграда А (РЕКТОРАТ), НЕ по-късно от 8.30 часа в деня на изпита, като трябва да носят лична карта и да са заплатили кандидатстудентска такса. 

На изпит се допуска ползването на химикалка, пишеща синьо. Разрешава се използване на периодична система на химичните елементи за тестовете по химия и опазване на околната среда и природни науки и четиризначни математически таблици и формули за тестовете по математика и природни науки.

Документи и такси за кандидатстване за предварителния изпит

Кандидатстудентски документи се приемат:

Таксата за участие в кандидатстудентската кампания с явяване на кандидатстудентски изпит - 50 лв. За явяване на всеки следващ изпит, таксата е 25 лв.

От такса за кандидатстване се освобождават с представяне на съответния документ:

  • кръгли сираци (до 26-годишна възраст),

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност (70 и над 70 на сто),

  • военноинвалиди,

  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, 

  • майки с три и повече деца.

Таксата се внася на ПОС терминал в касата на университета от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:

  • IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

  • BIC: BNBG BGSD

  • Банка: Българска Народна Банка

  • Титуляр: ХТМУ

  • МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. Като "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”.

Кандидат-студентите могат да се явят и на редовен кандидатстудентски изпит, като при образуването на състезателния бал за класиране се взема по-високата оценка от ДЗИ или от кандидатстудентските (предварителен и редивен) изпити.

На първенците, участващи в организираните инициативи от университета, се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в ХТМУ, съгласно регламентите на мероприятието.

Ресурси

Материална база

ХТМУ разполага с модерна база за обучение

Image
Image
Image
Image