Доставка, монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии

Процедура

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

1. Решение за откриване на процедура -дата на публикуване 08.11.2019 г.

2. Обявление за поръчка -  дата на публикуване   08.11.2019 г.
3. Документация -  дата на публикуване  08.11.2019 г.
4. ЕЕДОП -  дата на публикуване  08.11.2019 г.
дата/час: 

08.11.2019.

 

Протокол №1 по чл. 54, ал. 7 ППЗОП

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

Протокол 1 -дата на публикуване 16.01.2020 г.

дата/час: 

16.01.2020.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

Съобщение за отваряне на ценови предложения -дата на публикуване 19.02.2020 г.

дата/час: 

19.02.2020.

 

 

Протокол № 2, протокол № 3, протокол № 4, Доклад и Решение за избор на изпълнител

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

1. Протокол № 2 за разглеждане на техническите предложения - дата на публикуване 12.03.2020 г.

2. Протокол № 3 за разглеждане на ценовите предложения - дата на публикуване 12.03.2020 г.

3. Протокол № 4 по чл. 72, ал. 3 от ЗОП - дата на публикуване 12.03.2020 г.

4. Доклад - дата на публикуване 12.03.2020 г.

5. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 12.03.2020 г.

дата/час: 

12.03.2020.

 

Обявление за възложена поръчка

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 15.06.2020 г.

дата/час: 

15.06.2020.

 

Договор ОП 1

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

1. Договор ОП 1 - "Лабимекс" АД - дата на публикуване 15.06.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

4. Технически материали -  дата на публикуване 15.06.2020 г.
дата/час: 

15.06.2020.

 

Договор ОП 2

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

1. Договор ОП 2 - "Аналитичен сервиз и консултации" ЕООД - дата на публикуване 15.06.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

4. Технически материали -  дата на публикуване 15.06.2020 г.
дата/час: 

15.06.2020.

 

Договор ОП 3

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

1. Договор ОП 3 - "Метром България" ЕООД - дата на публикуване 15.06.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

4. Технически материали -  дата на публикуване 15.06.2020 г.
дата/час: 

15.06.2020.

 

Договор ОП 4

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

1. Договор ОП 4 - "Метром България" ЕООД - дата на публикуване 15.06.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

4. Технически материали -  дата на публикуване 15.06.2020 г.
дата/час: 

15.06.2020.

 

Договор ОП 6

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

1. Договор ОП 6 - "Астел" EООД - дата на публикуване 15.06.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

4. Технически материали -  дата на публикуване 15.06.2020 г.
дата/час: 

15.06.2020.

 

Договор ОП 7

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

1. Договор ОП 7 - "ФОТ" ООД - дата на публикуване 15.06.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

4. Технически материали -  дата на публикуване 15.06.2020 г.
дата/час: 

15.06.2020.

 

Договор ОП 8

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

1. Договор ОП 8 - "Лабимекс" АД - дата на публикуване 15.06.2020 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

3. Ценово предложение -  дата на публикуване 15.06.2020 г.

4. Технически материали -  дата на публикуване 15.06.2020 г.
дата/час: 

15.06.2020.

 

Протокол № 5, Доклад и Решение за избор на изпълнител по обособена позиция № 5

Предмет: 

„Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020"“ - по обособени позиции.

файлове:

1. Протокол № 5 след влязло в сила решение на КЗК - дата на публикуване 11.09.2020 г.

2. Доклад - дата на публикуване 11.09.2020 г.

дата: 

11.09.2020.

 

Обявления за приключване на договори

Предмет: 

„Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020"“ - по обособени позиции.

файлове:

 

 
дата: 

18.11.2020.

 

Протокол № 6, Доклад и Решение за избор на изпълнител по обособена позиция № 5

Предмет: 

„Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020"“ - по обособени позиции.

файлове:

1. Протокол № 6 след влязло в сила решение на КЗК - дата на публикуване 15.04.2021 г.

2. Доклад - дата на публикуване 15.04.2021 г.

дата: 

15.04.2021.

 

Договор ОП 5

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

1. Обявление за възложена поръчка - "Трокуттестгруп България" ООД  -дата на публикуване 17.06.2021 г.

дата/час: 

17.06.2021.

 

 

Договор ОП 5

Предмет: 

"Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“

файлове:

1. Договор ОП 5 - "Трокуттестгруп България" ООД  -дата на публикуване 17.06.2021 г.

2. Предложение за изпълнение на поръчката -дата на публикуване 17.06.2021 г.

3. Ценово предложение  -дата на публикуване 17.06.2021 г.

4. Технически материали  -дата на публикуване 17.06.2021 г. 

дата/час: 

17.06.2021.

 

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Активна
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 05 Ноември 2019