Учебни планове - Бакалавър след средно образование

Автоматика и информационни технологии Изтегли
Безопасност на производството и защита при бедствия и аварии Изтегли
Биомедицинско инженерство Изтегли
Биотехнологии Изтегли
Горива и биоенергийни технологии (природни и алтернатични горива; биоенергийни технологии и биопродукти) Изтегли
Индустриален мениджмънт Изтегли
Инженерна екология и опазване на околната среда Изтегли
Инженерни материали и материалознание (материали на метална основа; силикатни материали; полимерни материали; полупроводникови материали и технологии) Изтегли
Металургия (енергийна и екологична ефективност в металургията; металургия на черните метали; металургия на цветните метали и сплави; металолеене; пластична деформация и термично обработване на металите; металургия /на английски език/) Изтегли
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (неорганични химични технологии; електрохимични технологии и защита от корозия) Изтегли
Печатни технологии, целулоза и хартия (целулоза, хартия и опаковки; печатни технологии и дизайн) Изтегли
Полимерно инженерство (полимерно инженерство; технологичен дизайн на текстила и кожите) Изтегли
Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества Изтегли
Фин органичен синтез Изтегли
Химично инженерство /на български език/ Изтегли
Химично инженерство /на немски език/ Изтегли
Химично и биохимично инженерство /на френски език/ Изтегли