Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ПРИЕМ на ДЕКАНАТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ на ДЕКАНАТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Д Е К А Н А Т Ъ Т

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2020/2021 година

ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специалности:

1. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

2. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

3. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

4. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

5. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

6. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

7. БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ
8. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обучението ще започне от втория семестър на учебната 2020/21 г. и ще се провежда паралелно на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломирането им.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - от 18.01.2021 г. до 19.02.2021 г. в канцеларията на Деканата - сграда А на ХТМУ - София, етаж 2, стая 203, тел (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ от 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г.

НАЧАЛО на учебната година - 01.03.2021 г.

Конкурс за презентация на тема "Химичните технилогии около нас"

Конкурс за презентация на тема "Химичните технилогии около нас"

ХТМУ организира конкурс за презентация на тема: Химичните технологии около нас

За повече информация: ТУК

  

 

 

Признание за учени от ХТМУ

Признание за учени от ХТМУ

 

Проф. Н. Дишовски и доц. Д. Караиванов са включени като чуждестранни експерти в голям научен проект, ръководен от Казахския национален изследователски технически университет „К.И. Сатпаев“ (Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satbayev), г. Алмати, Казахстан, финансиран от Министерството на образованието и науката на Република Казахстан (2021 – 2022 г.). Темата на проекта е: „Разработване на иновационни технологии за повишаване на енергийната ефективност и надеждност на центробежни помпи, произвеждани в Казахстан“ (Development of innovative technologies for improving energy efficiency and reliability of centrifugal pumps manufactured in Kazakhstan).

Темата на проекта има отношение и към учебната работа в ХТМУ, тъй като част от студентите във втори курс са разработвали проект „Пресмятане и конструиране на вал за центробежна помпа“. Ако някои от тези или други студенти проявяват интерес към проекта, могат да се свържат с гореспоменатите преподаватели.

Проф. дн инж. Йордан Христов с престижна награда на името на Скот-Блеър

Проф. дн инж. Йордан Христов с престижна награда на името на Скот-Блеър

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви,че организационният комитет на Първата Онлайн Конференция за Модерно дробно-деференциално смятане и неговите приложения http://www.ntmsci.com/Conferences/OCMFCA2020/PlenarySpeakers

е присъдила на проф.дн инж. Йордан Христов, ХТМУ, София

престижната награда на името на Скот-Блеър (Scott-Blair : http://caim.simai.eu/index.php/caim/article/view/481)

за неговите постижения в областта на дробно-деференциалното смятане. Работите на проф. Христов са в областта на нелинейната и аномална дифузия и приложение на нелокални оператори при моделиране на вискозоеластични материали


 

Пълният текст на съобщението е даден по-долу .


Dear Respected Rectors of University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria.

 

On behalf of the organizing committee of the Fist Online Conference on Modern Fractional Calculus and its applications, December 4-6, 2020

http://www.ntmsci.com/Conferences/OCMFCA2020/PlenarySpeakers

devoted to 325 years of fractional Calculus, as well as on behalf of the Biruni, University , Istanbul, Turkey

We are glad to inform you that Professor Dr. Joran Yankov Hristov, PhD. DSc,

was awarded  with the special  Scott-Blair Award for high regards to his life achievements in Fractional Calculus  and its Applications.