Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Европейският комисар Мария Габриел бе гост в ХТМУ

Европейският комисар Мария Габриел бе гост в ХТМУ

На 08.11.2021 г. европейският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел бе гост в Центъра по водородни технологии при ХТМУ. Акцент на посещението бе превръщането на предизвикателствата в сферата на водопода във възможности.

Домакин на събитието бе междууниверситетския изследователски център „Българско водородно общество“ (БГ Н2 Общество) в София.

Студенти и преподаватели от ХТМУ на гости в КЦМ

Студенти и преподаватели от ХТМУ на гости в КЦМ

На 8 октомври, като част от мащабната програма за отбелязване на 60 годишния юбилей на КЦМ и при спазване на всички актуални противоепидемични мерки и предписания, бе проведен „Ден на отворените врати за студенти в КЦМ". Студенти от ХТМУ заедно с техните преподаватели успяха да се включат в събитието.

Денят продължи с представяне на носителите на „Национална стипендия КЦМ“ за учебната 2021-2022 година от няколко различни области. Иван Нейков – студент в специалност „Химично инженерство“ от ХТМУ е сред спечелилите стипеднията.

Иван Нейков, специалност "Химично инженерство": Това, което ме впечатли по време на обиколката ни из КЦМ днес, е как постоянно се обновяват производствата - видях много площадки, готови за изграждане на нови и модерни производства и съоръжения. Избрах да кандидатствам за Стипендия КЦМ, защото компанията ме привлече като един на големите производители на олово и цинк в световен мащаб. Бих искал един ден да работя в подобно производство.

Професор Владимир Божинов е избран за член-кореспондент на БАН

Професор Владимир Божинов е избран за член-кореспондент на БАН

На 29.10.2021 г. Събранието на академиците на Българска академия на науките избра нови член-кореспонденти в областите „Физически науки“, „Химически науки“ и „Науки за земята“ .

В област „Химични технологии“ бе избран проф. дхн Владимир Божинов, дългогодишен преподавател в ХТМУ. Чл.-кор. дхн Владимир Божинов е заемал длъжностите ръководител на катедра „Органичен синтез“ – два мандата (от 2012 г. до 2020 г.) и декан на Факултета по химични технологиидва мандата (от 2008 г. – до 2012 г.; от 2016 г. – до 2021 г.), член е на Академичния съвет на ХТМУ (5 мандата) и член на Факултетния съвет на ФХТ (4 мандата).

Чл.-кор. дхн Владимир Божинов е утвърден в световен мащаб учен в проектирането и синтеза на флуоресцентни съединения с програмирани свойства на молекулно равнище и тяхното приложение във високите технологии. Реализирал е редица разработки, свързани с получаване на: неконвенционални, фотостабилни емитиращи материали от принципно нов тип с оптично-сензорни характеристики спрямо силно токсични и патогенни обекти.

https://www.bas.bg/?p=36334&fbclid=IwAR3X-nPBvGgsr-uqZcmGcxSUgTuorzIZxNBIJoY58-BsqbNN-CUdpV8kfo0

Студентка на ХТМУ най-добрата сред дамите в Националния университетски шампионат по шахмат есен 2021

Студентка на ХТМУ най-добрата сред дамите в Националния университетски шампионат по шахмат есен 2021

„Шахматът е всичко: изкуство, наука и спорт“, Анатолий Карпов

През изминалата седмица на 6 и 7 ноември 2021 г. се проведе Националният университетски шампионат по шахмат есен 2021. В състезанието взеха участие 26 състезатели от 6 висши училища. Представителите на Химикотехнологичния и металургичен университет в шампионата бяха Дарина Димитрова и Борислав Йотов .

Дарина Димитрова, студентка в трети курс специалност „Химично инженерство“, бе най-добрата сред дамите в Националния университетски шампионат по шахмат Есен 2021.

С прекрасната си игра и високи резултати Дарина спечели златния медал в категория жени и се класира на второ място в общото класиране.

Поздравления за Дарина! Желаем и още много успехи в спорта и науката!

ХТМУ обявява процедура за подбор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

ХТМУ обявява процедура за подбор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ХТМУ обявява процедура за подбор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

Ръководството на Химикотехнологичен и металургичен университет-София и Екипът за управление на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год., относно изискването в него да се извърши подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка,

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02  в Химикотехнологичен и металургичен университет, в качеството му на Партньор 3 по проекта, както следва:

1. Координатор от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора – ХТМУ, следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Хабилитирано лице от област на висшето образование 5. Технически науки от ХТМУ;

Изпълнявал ръководна длъжност през последната една година;

Участие в научно-изследователски проект, минимум един.

Заетост по проекта: 32 часа месечно.

 

2. Финансист/ счетоводител от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образование – Висше, ОКС „Бакалавър” в професионално направление 3.8 „Икономика“;

Професионален опит: Минимум 3 години като счетоводител във висше училище;

Участие в научно-изследователски проект, минимум две.

Заетост по проекта: 20 часа месечно.

 

 

Кандидатите следва да представят автобиография и документи, доказващи необходимите изисквания за заемане на длъжността.

 

Срок за подаване на документите: от 09.11.2021 г. – до 12.11.2021 г. Кандидатурите следва да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
Честване на Деня на металурга

Честване на Деня на металурга

Уважаеми колеги,

във връзка с честване на Деня на металурга на 11.11.2021 год. от 12:00h Факултетът по металургия и материалознание организира и Ви кани да участвате в VIII-мата ePoster научна сесия за студенти, докторанти и млади учени

В научната сесия могат да участват студенти - бакалаври и магистри, дипломанти, докторанти и преподаватели от ХТМУ. Поканват се да присъстват и представители на партньорски организации.

Могат да бъдат представяни резултати от научно-изследователски работи, курсови проекти, дипломни работи, проектни теми и др.

Участието на е-постерната сесия включва:

  • електронен постер (презентация от 3 - 5 слайда);

  • време за докладване – mах 5 минути.

Желаещите да вземат участие е необходимо да изпратят на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.: електронния постер и апликационна форма (заявка с резюме) в срок до 09.11.2021г.

Изискванията и допълнителна информация е представена на web страницата на научната сесия https://mmu2.uctm.edu/e-poster/II/node/1


Видео връзка на сесията в Google Meet: https://meet.google.com/qhq-weju-ibi

Доц. Иван Груев с признание от КЦМ

Доц. Иван Груев с признание от КЦМ

През септември 2021 г. КЦМ АД награди доц. д-р инж. Иван Груев – дългогодишен преподавател в ХТМУ, ръководител на катедра „Металургия на цветните метали и сплави” и 10 години декан на Факултета по металурггия и материалознание (2004 г. – 2014 г.) за своята експертна оценка и висок професионализъм.

ХТМУ е ПАРТНьОР в МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема

ХТМУ е ПАРТНьОР в МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема

Химикотехнологичен и Металургичен Университет чрез катедра "Биотехнология" е ПАРТНьОР в ПН 5.11. Биотехнология по проект
МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема BG05М2ОР001-2.016-0018

Конкурс за презентация на тема: Химичните технологии около нас

Конкурс за презентация на тема: Химичните технологии около нас

ХТМУ организира конкурс за презентация на тема: Химичните технологии около нас

За повече информация: ТУК

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню