Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

1. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност 2.1. – Придобиване и усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т. ч. професионална терминология (продължаващо обучение на преподаватели с продължителност 160 учебни часа).

Целта е да се повишат езиковите компетенции на преподавателския състав, което е предпоставка за постигане на възлови цели, поставени пред съвременното европейско висше образование, като: повишаване на броя на привличаните международни специалисти, отговарящи на потребностите както на образователната, така и на предприемаческата стратегии, залегнали в плана за развитие на висшето образование в България; увеличаване на броя на разработените международно ориентирани учебни планове; създаване на нови международни партньорства и мрежи, които да добавят стойност към препредаването в съответните професионални направления.

Участниците ще се обучават в група от 7 човека. Обученията ще се превеждат от преподавател със специфични познания в чуждоезиковото обучение и практически опит не по малко от 7 години (без откъсване от работа със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден).

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да бъдат от следните професионално направление: 5.9;

 • С предимство ще се ползват преподаватели на възраст до 36 години.

 

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване – по образец (тук);

 

2. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност 2.1. – Придобиване и усъвършенстване на дигитални умения (интензивно обучение на преподаватели с продължителност 24 учебни часа).

Придобиването и усъвършенстването на дигиталните умения, включително и използването на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии ще доведе до насърчаване на споделеността на човешките ресурси на българските висши училища, което от своя страна е свързано с оптимизирането на структурата и функционирането на системата на висшето образование. Обучените преподаватели ще придобият умения за: изграждане на интерактивни лекционни курсове и видео лекции; прилагане на различни виртуални образователни среди, средства за добавена реалност, виртуални лаборатории и облачни технологии като част от образователния процес; използване на ИКТ-базираните технологии при обучението на студенти със специални образователни потребности; провеждане на електронно обучение в реално време.

Участниците ще се обучават в група от 5 човека.. Обученията ще се превеждат в базата на ХТМУ от преподавател със специфични познания в областта на ИКТ и практически опит не по-малко от 3 години. Интензивното обучение ще се провежда в рамките на 24 академични часа.

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да бъдат от следните професионални направления: 5.9;

 • Да притежават много добри компютърни умения;

 • С предимство ще се ползват преподаватели на възраст до 36 години.

 

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване – по образец (тук);

 

 

Всеки заинтересован за включване като обучаем, трябва да изпрати автобиография и заявление за кандидатстване (по приложен образец: за АЕ; за ИКТ) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 15.07.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

 

 

 

 

Наш колектив с признати патенти в чужбина

Наш колектив с признати патенти в чужбина

На колектива, с ръководител проф. Николай Дишовски, в състав доц. Ирена Михайлова, проф. Лъчезар Радев и гл.ас. Петрунка Малинова от ХТМУ, и доц. Николай Атанасов и доц. Габриела Атанасова от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград бе издаден патент на САЩ № US 11,359,076 B2/14 June 2022 „Състав на еластомерен биокомпозит предназначен за изолиращи слоеве и подложки в гъвкави антени“, резултат от научно-изследователска работа по международен проект, финансиран от Научно-изследователския център за авангардно материалознание при университет „Крал Халид“ в Саудитска Арабия след спечелен конкурс.

От страна на Саудитска Арабия в патента участват проф. Абдула Ал-Сехеми, директор на Центъра за авангардно материалознание и проф. Ахмед Ал-Гамди от Университет „Крал Абдулазис“ в Джеда, Саудитска Арабия. Университет „Крал Абдулазис“ е един от най-престижните университети в страната. Често пъти е попадал в първите 100 университета в света. Според класацията на U.S. News & World Report Best Global University Ranking, за 2022 г. университетът е на 44 място. Проф. Ал-Гамди е доскорошен декан на Факултета по наука към същия университет, в момента е съветник на президента /ректора/ на университета.

Това е трети патент на колективи, ръководени от проф. Н. Дишовски в САЩ,

възникнали в резултат на тяхната изследователска работа по международни

проекти.

В Кралство Саудитска Арабия бе признат и издаден още един патент № SA 10174B1 / 2022 „Състав на композит, предназначен за изолиращи структури и подложки в гъвкави антени“ на колектив, ръководен от проф. Дишовски, възникнал също в резултат на международен проект, изпълнител на който е НИС при ХТМУ.

Освен проф. Дишовски като изобретател в патента от страна на ХТМУ участва гл. ас. д-р Петрунка Малинова, както и колеги от ЮЗУ „Н. Рилски“ доц. Николай Атанасов и доц. Габриела Атанасова.

 

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ.ХРИСТО БАЛАРЕВ” НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ.ХРИСТО БАЛАРЕВ” НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА

„ПРОФ.ХРИСТО БАЛАРЕВ”

НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА НЕОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ”

 

 

Съюзът на химиците в България обявява петия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Хр. Баларев” за 2022 г.: „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия”.

Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за постижения в областта на неорганичната химия и на неорганичните материали, разработени изцяло или в по-голямата си част в България през последните три календарни години, самостоятелно от кандидатстващия или в съавторство. Наградата е индивидуална - почетна грамота от СХБ и парична сума от 800 лв. и се присъжда само на български граждани. За участнички майки възрастта се увеличава с по една година за всяко дете. Млад учен, удостоен веднъж с наградата не може да кандидатства втори път. Ако в представените публикации има съавтори на възраст до 35 г., те трябва да дадат писмено съгласие за участието на колегата им в конкурса. Публикациите в съавторство могат да бъдат представяни в този конкурс само от един от съавторите. (Статут и Правилник: http://www.unionchem.org).

Документи: Автобиография, копия от научни публикации в областта на неорганичната химия излезли от печат през последните три години, като е задължително поне една публикация да е отпечатана в списание с импакт фактор, резюме на най-важните научни постижения, по преценка на кандидата, в рамките на най-много 1 страница, списък с участия в международни или национални научни конгреси или симпозиуми, вкл. и в младежки научни конференции, на които кандидатът е изнесъл устен доклад (ако има такива участия). Доказателства за практическата приложимост на научните постижения като например участие в патентовано изобретение или полезен модел, договор със стопанско предприятие свързан с решаване на някакъв технологичен проблем или разработване на материал и др. подобни (ако притежава такива).Документите се представят в три екземпляра на хартиен носител и един брой на електронен носител(CD).

Оценката на представените за наградата материали се извършва от Научния съвет на Института по Обща и неорганична химия при БАН, с възможност за включване на специалисти от УС на СХБ, като се ползват едни и същи рецензенти за всички кандидати, по възможност външни по отношение местоработата на кандидата. Рецензиите не се заплащат. Научният съвет взема решението си като прилага общоприетите критерии за оценяване на научните постижения, като при близки стойности на научните критерии предимство се дава на постижения с приложна насоченост.

Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е 30 септември 2022 г. Документите се представят в Съюза на химиците в България, ул. Раковска 108, София. 1000, стая 425, етаж IV, тел.02-9875812, GSM: 0878-796200. Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 ноември 2022 г.

 

Ученици от Велико Търново гостуваха в ХТМУ

Ученици от Велико Търново гостуваха в ХТМУ

От 27 до 30 юни ученици от ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, гостуваха в лабораториите на ХТМУ. Учениците имаха възможността да проведат лабораторни упражнения в катедрите „Аналитична химия“, „Органична химия“ и „Обща и неорганична химия“.

Ползотворното сътрудничество между Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ и ХТМУ датира повече от 15 години.


Празник на науката в ХТМУ

Празник на науката в ХТМУ

На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 120 млади учени, докторанти и студенти със 130 постера в 10 различни научни направления.

Празникът бе многокомпонентен и с откриването на научната сесия бе връчена наградата в Националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България. Носител на отличието е маг. инж. Виктория Иванова от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН, възпитаник на ХТМУ.

Почит бе отдадена и към проф. Милчо Натов - Ректор на ХТМУ с мандат 1976-1981 г., който през 2022 година чества своя 90-ти рожден ден.

Официални гости на събитието бяха акад. Иван Юхновски – Председател на БАН (1996-2008), проф. Милчо Натов – Ректор на ХТМУ (1976-1981), доц. Кирил Станулов - Ректор на ХТМУ (2003-2007), проф. Венко Бешков – Председател на Съюза на химиците в България.

Кулминацията на деня бе тържествената церемония за връчване на дипломите за ОНС „доктор“ и академичните звания „доцент“ и „професор“.

Празникът завърши с награждаване на отличилите се в XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Награди от името на ХТМУ бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя маг. инж. Нора Ангелова. Лично проф. Мартин Божинов връчени и специален плакет на името на проф. дхн Янко Димитриев за научни постижения на докторанти и млади учени в областта на материалознанието, химичните технологии и нанокомпозитните материали на гл. ас. д-р инж. Жанна Матеева, от катедра „Технология на силикатите“.

 

Снимки от събитието

 

Софийски електрохимични дни SED’22

Софийски електрохимични дни SED’22

От 11 до 14 май 2022 г. се проведоха Софийски електрохимични дни SED’22, организирани от Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ и съорганизатор Химикотехнологичният и металургичен университет.

Софийски електрохимични дни СЕД`22 бяха открити на 11 май от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. От името на организаторите встъпителни поздравления поднесоха проф. д-р Сеня Терзиева-Желязкова, ректор на ХТМУ-София, проф. д-р Антония Стоянова, председател на организационния комитет на СЕД`22 и проф. дхн Весела Цакова, регионален представител на Международното електрохимическо дружество за България.

Форумът привлече над 80 участници от 7 държави: България, Германия, Египет, Израел, Испания, Португалия и САЩ.

Научният форум бе посветен на 100 годишнината от рождението на акад. Евгени Будевски.

С фокус върху съвременни разработки и изследвания в областта на електрохимията и физикохимията бяха представени над 40 устни доклада и 42 постерни презентации. С особен интерес бяха посрещнати пленарните лекции на д-р Борис Монахов от WaveTech GmbH, Германия; проф. д-р Пламен Атанасов от University of California, Ървин, САЩ; д-р инж. Ана Аренилас от INCAR-CSIC, Испания; и проф. дхн Дария Владикова от ИЕЕС-БАН, България.

Асистент д-р Крум Банов и главен асистент д-р Борислава Младенова от ИЕЕС-БАН и възпитаници на ХТМУ бяха отличени в конкурса за млади учени, проведен в рамките на Софийски електрохимични дни СЕД`22. Крум Банов спечели наградата за най-добро представяне на устен доклад, а Борислава Младенова – за най-добро представяне на постерна презентация. Наградите бяха връчени от председателя на международното жури проф. дхн инж. Мартин Божинов от ХТМУ. В състава на журито участваха още проф. д-р Тамара Петкова и проф. д-р Константин Петров от ИЕЕС-БАН, доц. д-р Luis Costa, гл.асистент д-р Manuel Craca, Университет на Авейро. Двамата млади учени освен наградни плакети грамоти получиха от ИЕЕС-БАН и получиха и еднократно финансово поощрение от ХТМУ.


 

https://mmu2.uctm.edu/uctm/news/16052022/1.jpg

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет търси да назначени на трудов договор за определен брой часове в екипа за организация и управление, следните експерти:

 

1. Преподаватели по английски език за провеждане на продължаващо обучение в рамките на 160 учебни часа на преподаватели със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден. Разработване на курсове в зависимост от нивото на кандидатите на нива по-високи от В1, съгласно европейската езикова рамка. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София.

 

Изисквания:

 • висше, степен магистър отговарящо за длъжността, за която се кандидатства

 • специфични познания в чуждоезиковото обучение в професионални направления на висшето образование: 5. Технически науки

 • практически опит: не по-малко от 7 години

 • компютърни умения: много добри

 

2. Преподавател по ИКТ за провеждане на интензивно обучение в рамките на 24 учебни часа на преподаватели със заетост от 3 дни по 8 учебни часа. Разработване на учебен курс, насочен към преподаватели във висше учебно заведение, за придобиване на умения за работа със среда за разработване на дигитално учебно съдържание базирана на Moodle. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София с помощта на предварително осигурена електронна среда, администрирана от ХТМУ-София.

 

Изисквания:

 • висше, степен магистър

 • специфични познания в ИКТ

 • опит в работата с Moodle

 • практически опит: не по-малко от 3 години

 • компютърни умения: отлични

 

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всеки заинтересован за включване като обучител, трябва да изпрати автобиография, документи, доказващи необходимите изисквания за заемане на длъжността и заявление за кандидатстване (по приложен образец: за АЕ; за ИКТ) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 15.07.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

 

 

69 години ХТМУ! 30 години Френска специалност!

69 години ХТМУ! 30 години Френска специалност!

Честит Ден на Химикотехнологичен и металургичен университет!

С тържествени церемонии днес бе отбелязан Празникът на ХТМУ! Университетската общност изпрати Випуск 2022. В поздравителното слово Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева се обърна към абсолвентите като им пожела да бъдат все така ученолюбиви, старателни, амбициозни и смели, и да се реализират успешно в инженерната общност .

От името на завършващите слово произнесе инж. Ева Миткова, като им пожела много професионални успехи. Кратко приветствие на български език поднесе проф. Алфи от Франция. Гост на събитието бе проф. Милчо Натов - Ректор на ХТМУ (1976-1981).

Празникът продължи с Тържествен Академичен съвет и отбелязване на 30 години от създаването на специалност „Химично и биохимично инженерство“ на френски език. Официални гости на събитието бяха ректори на университета от минали мандати и преподавателите, основоположници на френската специалност в ХТМУ!

Поздравителен адрес за празника бе изпратен от Председателя на Съвета на настоятелите на ХТМУ г-н Румен Цонев.

На събитието бе удостоен с плакет и поздравителен адрес проф. дтн Камен Велев – ректор на ХТМУ (1993 г.- 2003 г.) по повод неговата 80-та годишнина.

Академичният съвет на ХТМУ с Решение от 18 май 2022 г. удостои с почетно звание „Доктор Хонорис Кауза“ френският проф. Режис Готие.

Ректорът на университета проф. Сеня Терзиева връчи грамоти за принос в създаването, развитието и утвърждаването на Центъра за френскоезично обучение на проф. Димитър Дончев, проф. Камен Велев, проф. Климент Хаджов, проф. Кънчо Попов, проф. Иван Пенчев, проф. Емилия Найденова, проф. Мария Кършева, проф. Богдана Куманова, проф. Симеон Панев, проф. Петко Девенски, проф. Жозеф Теллалян, проф. Мартин Божинов, доц. Илонка Съйкова, доц. Елена Кашчиева, доц. Райна Чавдарова, доц. Едуард Клайн, доц. Александър Тодоров, доц. Анета Георгиева, доц. Емилия Матеева, доц. Михай Христов, г-жа Маргарита Георгиева и г-жа Милка Панкова.

Празникът завърши с музикален поздрав от Ректорското ръководство в изпълнение на младите таланти Марина Парашкевова и Юлия Маринова.


Снимки от събитията: https://drive.google.com/drive/folders/1wrp6U-pRwE1AIaLdaRmNmLg4TFqTzpsA?usp=sharing

Програма Еразъм+ студентска мобилност с цел практика обявява свободни места за студенти и докторанти

Програма Еразъм+ студентска мобилност с цел практика обявява свободни места за студенти и докторанти

 

Уважаеми колеги,

 

Програма Еразъм+ студентска мобилност с цел практика обявява свободни места за студенти и докторанти на ХТМУ за учебната 2021/2022 г. Минималният период за физическа мобилност е 2 месеца в приемащата институция, а крайният срок приключване на мобилността е 30.09.2022 год.

 

Условията за кандидатстване бихте могли да намерите тук:

https://erasmus.uctm.edu/кандидатстване-за-мобилност-с-цел-ста/.

 

Заявления за участие в мобилност по програма Еразъм+ с цел практика можете да попълните тук:

https://erasmus.uctm.edu/%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%81-%d1%86%d0%b5%d0%bb/.

 

Екипът на Еразъм+ Център

към ХТМУ-София


11.05.2022


Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню