Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ПОКАНА за избор на студенти и докторанти за реализиране на дейности по изходяща мобилност

ПОКАНА за избор на студенти и докторанти за реализиране на дейности по изходяща мобилност

 

 

 
 

ПОКАНА

за избор на студенти и докторанти за реализиране на дейности по изходяща мобилност до Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми студенти/докторанти,

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним студенти и докторанти от ХТМУ, София по направление 5.10. Химични технологии да вземат участие в дейността по изходяща мобилност до Университета в Любляна, Словения и Техническия Университет в Прага, Чехия. Тези два европейски университета са водещи по тематичните области на проекта Зелени технологии, екологично инженерство, технологии за ВЕ и са удостоени с харта за висше образование „Еразъм“. По тази дейност ще бъдат изпратени студенти/докторанти от ХТМУ за 3 месечна мобилност (един семестър) до европейските университети както следва:

 1. В Университета в Любляна ще бъдат изпратени 7 студенти и 1 докторант.

 2. В Техническия университет в Прага също ще бъдат изпратени 7 студенти и 1 докторант.

Целта на дейността по изходяща мобилност е да се развие интернационализацията на професионалното направление 5.10. Химични технологии в ХТМУ и да се обменят знания, опит и добри практики с водещите европейски университети. Изходящата мобилност на студентите и докторантите ще бъде удостоверена от Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага с документ (удостоверение/сертификат) за успешно приключила мобилност. Кредитите, придобити в резултат на проведената изходяща мобилност за обучение, ще бъдат признати от ХТМУ. Периодът на обучение в чужбина ще бъде част от учебната програма на студентите. Те ще бъдат избрани сред студентите от бакалавърските и магистърските програми по направленията 5.10. Химични технологии на ХТМУ.

Мобилностите ще се проведат през периода 04.2022 г. - 12.2023 г. по предварително изготвен график, който ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на всеки участник.

 

Заинтересованите студенти и докторанти за включване в дейността по изходяща мобилност до Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага трябва да подадат заявление за участие на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 07.02.2022 г.

 

За допълнителна информация емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня

Терзиева – ректор, проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.

ХТМУ с 3 първи награди на "АКАДЕМИЧНИТЕ ОСКАРИ 2021"

ХТМУ с 3 първи награди на "АКАДЕМИЧНИТЕ ОСКАРИ 2021"

На 20.12.2021 г. на официална церемония, организирана от вестник 24 часа, бяха връчени наградите на най-добрите университети в различните професионални направления в страната.

За поредна година ХТМУ бе отличен с първо място в три направления:
- Материали и материалознание;
- Металургия;
- Химични технологии.
и с второ място в оснаналите три направления, в които обучава университета:
 - Биотехнологии;
-  Електротехника, електроника и автоматика;
 - Общо инженерство.

Наградата бе връчена от г-жа Ирена Цекова, директор защита и правни дейности в Дънди прешъс метълс, и получена лично от Ректора на ХТМУ - проф. Сеня Терзиева-Желязкова.

Видео на цялото събитие: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=968419293747807

ХТМУ обявява процедура за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение

ХТМУ обявява процедура за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ на преподаватели от направление 5.10. Химични технологии по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели с квалификация и опит в областта на информационните технологии и в дигитализацията на учебно съдържание да се включат като експерти за реализиране на дейност „обучения на преподаватели на тема „Умения за

разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“. Целта на тази дейност да се подпомогне формирането на специфични знания и умения у преподавателите, които да повишат техния капацитет за въвеждане на нови форми на обучение и да подпомогнат процеса по дигитализация на университета. Необходимостта от тези обучения е идентифицирана и при самооценката на предприемаческия и иновационен капацитет на ХТМУ.

В обученията ще бъдат включени 50 преподаватели от направление 5.10. Химични технологии на ХТМУ, които ще бъдат разпределени в 4 групи. Обучението трябва да бъде съобразено с особеностите на учебните процеси и учебното съдържание на програмите по направлението. Посредством обучението трябва да се формират конкретни практически умения и познания за дигитализация на образователното съдържание по съществуващите и по нови учебни програми. Целта е да се обезпечи плавен и ефикасен преход към дигитализация на образователните процеси в ХТМУ. Обученията ще бъдат с продължителност 80 уч. часа, като точния график на тяхното провеждане ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на обучителите и обучаемите.

 

Заинтересованите колеги за включване като преподаватели по „дигитални умения“ по проекта трябва да изпратят кратко резюме на своята квалификация и опит включващо:

 1. Познания и опит в областта на информационните и комуникационните технологии за образователни цели.

Минимално изискване - Минимум 2 години опит в сферата на ИКТ за образователни цели.

 1. Познания и Опит в работата с аудио-визуална и компютърна техника за създаване на дигитално образователно съдържание.

Минимално изискване - Минимум една година опит в работа с аудио, видео и компютърна техника

 1. Опит в провеждане на обучения за развитие на дигитални умения

Минимално изискване – проведени минимум едно обучение, обучени минимум 20 лица в областта на дигиталните умения

Документа за квалификация и Резюметата трябва да се изпратят на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 10.01.2022 г.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор, проф. Д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам. Ректор и координатор на проекта. В избора предимство ще имат преподавателите с по-високи показатели по отделните критерии. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за запознаване с детайли с техните задължения по проекта и за сключване на договор.

Първа национална конференция за ученици и студенти

Първа национална конференция за ученици и студенти

Информационни технологии и автоматика 2022

26-27 април 2022 г., гр. София

Организирана от:
Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София
Катедра „Автоматизация на производството“

Покана

В конференцията са поканени да вземат участие ученици и студенти под ръководството на техните учители и преподаватели с представяне на доклад, постер, презентация в следните тематични направления:

Технологиите и дигиталния свят

 1. Програмиране
 2. Разработване на Интернет-приложения
 3. Автоматизация и роботика
 4. Интернет на нещата
 5. Софтуерни продукти за анализ и вземане на решения
 6. Умни домове, офиси, училища, градове
 7. Изкуствен интелект
 8. Виртуална и добавена реалност

Участието в конференцията е без такса.

Получените доклади и кратки описания (абстракти, резюмета) ще бъдат публикувани в електронен сборник от конференцията. За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи могат да участват в класирането за специалностите „Инженерна информатика" „Автоматика и информационни технологии“ (редовно или задочно обучение) или „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (редовно обучение).

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 15 / 22.07.2019 г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, участващи заедно с учениците в Националната конференция, могат да получат удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит (такса 30 лв.) за участието си в конференцията и публикуването на доклад в периодичното издание на конференцията – Сборник с доклади от Национална конференция за ученици и студенти „Информационни технологии и автоматика“.


Организационен комитет:

Проф. д-р инж. Елена Колева – председател
Гл. ас. д-р инж. Лиляна Колева – кординатор
Маг. инж. Георги Колев - организационен секретар
Доц. д-р инж. Николай Карев
Проф. д-р инж. Светослав Ненов
Гл. ас. д-р инж. Васил Методиев
Гл. ас. д-р инж. Пламен Василев
Гл. ас. д-р инж. Светла Лекова
Гл. ас. д-р инж. Калин Стоянов
Гл. ас. д-р инж. Йовко Раканов
Д-р инж. Цветелина Иванова
Ас. инж. Йордан Белев
Ас. инж. Недко Перчемлиев
Ас. инж. Петър Йорданов

Програмен комитет:

Доц. д-р инж. Даниела Гочева
Проф. д-р инж. Елена Колева
Проф. д-р инж. Александра Грънчарова
Проф. д-р инж. Идилия Бачкова
Проф. д-р инж. Коста Бошнаков
Проф. д-р инж. Атанас Атанасов
Доц. д-р инж. Димитър Пилев
 


Подготовка на докладите

Докладите трябва да бъдат изпратени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 18.04.2022 г. Те ще бъдат публикувани след рецензиране от двама от членовете на програмния комитет. Докладите трябва да бъдат оформени по следния начин: 3-5 страници в MS Word, шрифт Times New Roman 12 pt, трябва да съдържат Заглавие, автор(и), учител/научен ръководител, име и адрес на училището/университета, резюме, доклад (увод, методи, изложение, заключение), използвана литература.

Доклад образец Постер образец Формуляри

Формуляри за регистрация и кредити


Регистрация за участие

За участие в конференцията е необходимо да се изпълнят следните стъпки:
 1. Регистрация за участие – необходимо е да се попълни регистрационна форма.
 2. Регистрираните участници ще получат писмо, потвърждаващо тяхната регистрация.
 3. Участниците трябва да подготвят и изпратят своите доклади/постери до 18 април 2022 г. (въз основа на които ще бъде изготвена Програма на конференцията).
 4. Програмата на конференцията ще бъде изпратена на всички участници до 20 април 2022 г.
 5. Участниците трябва да подготвят презентация (до 10 мин.) на докладa/постерa си на MS Power Point.
 6. Самата конференция ще протече хибридно (в зависимост от епидемиологичната обстановка в България). За целта е необходимо предварително да информирате организаторите на конференцията дали ще се включите дистанционно или ще присъствате лично на презентациите в ХТМУ. Тези, които ще се присъединят дистанционно ще получат линк за включване в сесиите на конференцията.
 7. Участниците ще представят докладите си съгласно Програмата на конференцията (26-27 април 2022 г.), след което следва кратка дискусия по представения доклад.
 8. След приключване на всички презентации комисията (Програмния комитет) ще оцени представянето на участниците и ще изготви грамоти за отлично представилите се участници. По време на това обсъждане, участниците, които са в ХТМУ - София ще имат възможност да разгледат лабораториите на катедра “Автоматизация на производството” и да разговарят с преподавателите.
 9. Следва награждаване на отличените участници и закриване на конференцията.
 10. След представяне на докладите, на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, ще им бъде издадено удостоверение за придобит 1 /един/ валификационен кредит след попълване на заявка за получаване на удостоверение за кредити и заплатена такса от 30 лв., удостоверено чрез документ за банков превод.

Заплащането на таксата трябва да бъде направено по банков път на:
IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.
Основание: Имена на учител/педагогически специалист
Получаване на удостоверение от ДПДО (Деканат за Продължаващо и дистанционно обучение)
 

Регистрационна Форма Заявка за удостоверение за кредити


Програма

26-27 април 2022 г.

Програмата за конференцията ще бъде публикувана на 20.04.2022 г. .


Контакти

При въпроси от всякакъв характер, свързани с конференцията, подготовката на докладите, постерите и презентациите ни пишете на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или се свържете с нас по телефона:

+359 893 022 332 - маг. инж. Георги Колев
+359 895 537 899 - проф. д-р инж. Елена Колевa

ХТМУ – София:

Катедра Автоматизация на производството ХТМУ-София: https://automation-bg.org/ 
ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение

ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10. Химични технологии по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели от Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София, които имат желание да се включат като обучаеми за реализиране на дейност „Обучения на преподаватели по английски език“. Целта на това обучение е да се подпомогне формирането на специфични знания и умения за преподаване по английски език у преподавателите от направление 5.10 Химични технологии, които да повишат техния капацитет за включване в съвместни програми с чуждестранни университети. Във връзка с поставените цели за интернационализация на обучението в университета, с планираните дейности за съвместни програми на английски език с чуждестранните партньори, е необходимо развиване и надграждане на чуждоезиковите компетенции на академичния състав. За това се предвижда провеждане на обучения на 30 преподаватели със специален фокус върху формиране на умения за преподаване и комуникация на английски език.

Формираните компетенции за преподаване на английски език ще повишат капацитета на университета за интернационализация на учебния процес и ще спомогнат превръщането му в още по-конкурентоспособен европейски университет. Ще се повиши качеството на учебния процес и възможността за привличане на нови студенти в чуждоезични програми.

В обученията ще бъдат включени тридесет преподаватели от направление 5.10 Химични технологии и на ХТМУ, които ще преминат входящ тест, с който да се определи нивото им на владеене на езика. Посредством този тест обучаемите ще бъдат разпределени в групи според тяхното индивидуално ниво. Обучението ще се проведе по предварително подготвен график, който ще бъде съобразен с възможностите на обучаемите и обучителите.

 

Заинтересованите колеги за включване по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет" като обучаеми по английски език трябва да подадат заявление на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок 10.01.2022 г.

Кандидатите ще бъдат разгледани и одобрени от комисия в състав: проф. д-р Сеня Терзиева, проф. д-р Мартин Божинов, доц. д-р Райна Бряскова.

 
КЦМ дари високотехнологична апаратура на ХТМУ

КЦМ дари високотехнологична апаратура на ХТМУ

На 14.12.2021 г. Химикотехнологичният и металургичен университет получи дарение от КЦМ 2000 Груп . Компанията дари на университета мултифункционален калибратор Fluke и калибрационен манометър Fluke. Апаратурата бе дарена лично от инж. Румен Цонев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп и приета от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева.

Дареното оборудване ще допринесе за подобряване на качеството на обучение на студентите в бакалавърска и магистърска степен. Студентите ще имат възможността да се учат и работят с високотехнологична апаратура. Усвоените практически умения на съвременно оборудване ще допринесат за бърза кариерна реализация на възпитаниците на ХТМУ. Дарението на КЦМ ще подпомогне и научно-изследователската дейност в университета.

Ползотворното сътрудничеството между ХТМУ и КЦМ датира от години и ще продължи и през следващата. Екипите на КЦМ и ХТМУ работят върху организирането на студентски практики, дни на отворените врати, както и други събития, свързващи индустрията и образованието през 2022 година.

ХТМУ изказва благодарност към ръководството на КЦМ 2000 Груп за дареното оборудване.

ХТМУ обявява избор на експерти в областта на предприемачеството и презентационните умения

ХТМУ обявява избор на експерти в областта на предприемачеството и презентационните умения

 

 

 
 

 

 

 

ПОКАНА

за избор на обучители за реализиране на дейност по обучение на студенти за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в ХТМУ

по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

ХТМУ изпълнява проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

 

С настоящата покана, каним преподаватели и експерти в областта на предприемачеството и презентационните умения, да вземат участие като обучители на студенти от професионално направление 5.10. Химични технологии в ХТМУ - по предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност. Обучението е част от планираните дейности за създаване на Студентски клуб по предприемачество, където студентите не само ще придобият специфични знания и умения, но ще могат да обсъждат и съвместно разработват и развиват своите предприемачески идеи. Обученията по предприемачески и презентационни умения ще трябва да бъдат базирани на метода „изучаване чрез практика” и ще подпомогнат студентите в две посоки: как да развият своята бизнес идея стъпка по стъпка до нейната реализация и как да могат да я презентират и защитават.

В обучението ще бъдат включени 60 студента от ХТМУ обучаващи се по бакалавърски и магистърски специалности от професионално направление 5.10. Химични технологии. Обучението ще се проведе в малки групи – до 10 човека, в зали и с технически средства на университета. Обученията ще бъдат организирани последователно на два етапа с различна тематична насоченост, а именно: етап 1 - обучение по предприемачески умения – 40 учебни часа и етап 2 обучение по презентационни умения – 40 учебни часа.

Като част от обучението по двете теми ще трябва бъдат включени и конкретни упражнения за развитие на дигитална креативност. Студентите ще трябва да усвоят знания как да използват дигиталните технологии за да развият собствен бизнес и как да ги използват за да презентират успешно своите бизнес идеи.

Периодът на изпълнение на обучителните дейност е от февруари до май 2022 г., като обученията ще бъдат организирани така, че да не пречат на обучителния процес в университета и да има време за самостоятелна подготовка между отделните занятия. Конкретният график за провеждане на обученията ще бъде направен след избора на обучители и обучаеми.

Заинтересованите лица за включване като обучители по проекта трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. За обучението на тема Предприемачески умения - Опит в обучение по предприемачество: Минимално изискване – проведени минимум две обучения в областта на предприемачеството. Опит в провеждане на извънкласни обучения на студенти. Опит в организиране на студентски предприемачески инициативи включително стартиращи предприятия е предимство. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за развитие на предприемачески идеи.

 2. За обучението по презентационни умения - Опит в реализирането на обучения по презентационни умения: Минимално изискване – реализиране на минимум две обучения по презентационни и/или комуникативни умения. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за развитие на предприемачески идеи.

 

За всяка от двете теми се търсят минимум двама преподаватели, като всеки трябва да проведе обучение на максимум 3 групи х 10 обучаеми с продължителност 40 учебни часа за всяка от двете теми.

Възможно е един преподавател да кандидатства за обучител и по двете теми.

 

Всеки заинтересован за включване като обучител, трябва да изпрати молба/заявление за кандидатстване с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 24 януари 2022 г.

Допънителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на емай: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор, проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.

 

ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели за включване в обучение

ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели за включване в обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на преподаватели от направление 5.10. Химични технологии за включване в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели от Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София, които имат желание да се включат като обучаеми в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“. Целта на това обучение е да се подпомогне формирането на специфични дигитални знания и умения у преподавателите от направление 5.10. Химични технологии, които да повишат техния капацитет за въвеждане на нови форми на обучение и да подпомогнат процеса по дигитализация на университета. Необходимостта от тези обучения е идентифицирана и при самооценката на предприемаческия и иновационен капацитет на ХТМУ.

Посредством обучението ще се формират конкретни практически умения и познания за дигитализация на образователното съдържание по съществуващите и по нови учебни програми. Целта е да се обезпечи плавен и ефикасен преход към дигитализация на образователните процеси в ХТМУ. Включените в обучението преподаватели трябва да имат готовност да имплементират наученото в преподавателската си дейност.

Формираните компетенции от дейността ще повишат капацитета на ХТМУ за дигитализация на учебния процес и ще спомогнат превръщането му в още по-конкурентоспособен европейски университет. Предвижда се повишение в качеството на учебния процес и възможността за привличане на нови студенти в дигитално базирани програми.

В обученията ще бъдат включени 50 преподаватели от направление 5.10 Химични технологии и на ХТМУ, които ще бъдат разпределени в малки групи по максимум 10 лица. Обучението ще се проведе по предварително подготвен график, който ще бъде съобразен с възможностите на обучаемите и обучителите.

 

Заинтересованите колеги за включване в обучението на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ трябва да подадат заявление на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок 24.01.2022 г.

Кандидатите ще бъдат разгледани и одобрени от комисия в състав: проф. д-р Сеня Терзиева, проф. д-р МАртин Божинов, доц д-р Райна Бряскова.

На добър час, колеги инженери!

На добър час, колеги инженери!

На тържествена церемония днес бяха връчени дипломите на студентите „бакалавър” и „магистър” от Випуск 2021. В приветствието си ректорът на унивеститета проф. Сеня Терзиева поздрави инженерите, като им пожела ХТМУ да остане притегателен център за всички тях.
Абсолвентката инж. Незабравка Генова поднесе приветствие от името на Випуск 2021. Тя благодари на преподавателите и ръководството на университета е пожела на всички свои колеги здраве и много успехи.

От името на бизнеса г-н Мирослав Димитров – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Неохим“ АД, поздрави младите инженери, като им пожела попътен вятър.
Проф. Терзиева връчи лично дипломите и плакети на абсолвентите, завършили с отличен успех.

Събитието се състоя при спазване на всички противоепидемични мерки. В залата бяха допуснати само лица представили зелен сертификат.


Снимки: https://drive.google.com/drive/folders/1M02GuH1Xf5ubiNoOFQQ7MIRvvHL0EN2j?usp=sharing

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню