Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

ПОКАНА

за избор на обучители за реализиране на дейност по разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища, с издаване на общи дипломи и програми с дигитално образователно съдържание, дейност по разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение и дейност по разработване на дигитално образователно съдържание

по проект

BG05M2ОP001-2.016-0030-C01, "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)"

Уважаеми колеги,

ХТМУ е партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

С настоящата покана каним преподаватели експерти в областта на кръговата икономика, сигурността на стратегически инфраструктури и производства и индустриални решения за Зелената сделка да вземат участие като обучители на студенти от професионално направление 5.9 Металургия, 3.7 Администрация и управление и 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“. Обучението е част от планираните дейности за разработване и внедряване на съвместни програми между кандидата и партньорите в проекта, нови програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение, където студентите ще придобият съвременни знания и умения, както и разработване на дигитално образователно съдържание.

Обученията по кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства и индустриални решения за Зелената сделка ще трябва да бъдат базирани на приложението на дигиталните технологии, ще насърчават профилната специализация, свързаността и ефективното използване на споделени ресурси (човешки, финансови и материални). Предвиждат система за актуализация и динамично съответствие с актуалните тенденции и изисквания на пазара на труда и планиране на приема на студенти и докторанти, провеждането на студентски стажове и практики, както и включване на специалисти от практиката за осъществяване на преподавателска дейност. Предвижда се въвеждане на иновативни форми на преподаване и обучение и проблемно базирано обучение. Подкрепените програми предвиждат въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност. Това ще касае разработване на рамка от компетентности (компетентностен профил на специалността), който дефинира т.н. "резултати от ученето" (знания, умения и компетентности), които трябва да се усвоят и демонстрират от обучаваните след завършване на учебния процес (това, което учащият знае, разбира и е в състояние да направи при завършване на учебния процес). Ще бъдат разработени критерии (стандарти), инструменти и механизми за оценка и валидиране на резултатите от ученето. Разработването на дигитално образователно съдържание изисква екипна колаборативна работа, която включва формиране на работни екипи, съставяне на педагогически сценарии, дискусия по сценария на курса и структурата на учебния модул с останалите екипи, които подготвят курсове по своите дисциплини, видеозапис на лекции на титуляра на курса и интегрирането им в електронния курс или синхронно обучение във виртуална среда, работа по създаване на курса, изработване на кратко ръководство в помощ на студентите, които ще следват курса, включващо минимума от компетентности, които трябва да притежават.

Избраните преподаватели ще участват пряко в разработването на следните програми:

 1. Магистърска програма по „Кръгова икономика“, съвместно с партньорите по проекта Бургаски свободен университет и Международно висше бизнес училище.

 2. Магистърска програма по „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ съвместно с партньорите по проекта Бургаски свободен университет и Международно висше бизнес училище.

 3. Магистърска програма с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение „Индустриални решения за Зелената сделка“.

Периодът на изпълнение на дейностите е от октомври 2022 до юни 2023 г., като обученията ще бъдат организирани като част от обучителния процес в университета. Конкретният график за провеждане на обученията ще бъде направен след избора на обучители и обучаеми.

Заинтересованите колеги за включване като преподаватели експерти по разработване на нови образователни програми по проекта трябва да изпратят кратко резюме на своята квалификация и опит, включващо:

 1. Академичен и преподавателски опит – описание на дисциплините на преподаване и продължителност на преподаването по програми по съответното професионално направление.

 2. Научни интереси и научно-изследователски опит в сферата на посочените теми на новите образователни програми.

 3. Опит в разработване на учебни програми.

Всеки заинтересован за включване като обучител, трябва да изпрати автобиография и заявление за кандидатстване (по приложен образец) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на е-мейл: l_aljihmani@uctm.edu в срок до 09.03.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на е-мейл: l_aljihmani@uctm.edu.

 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

СТАНОВИЩЕ НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

СТАНОВИЩЕ НА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

 

Във връзка с прилагане на Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2021 – 2030 г. и Оперативния план към нея, пред висшите училища се поставя въпросът за оптимизиране на структурата /Цел 10: Подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование, както и дейностите и мерките по тях/.

Базов документ за това е Националната карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ), която трябва да определи профилната и териториалната структура на институционалната мрежа за висше образование, по чиято методика все още получаваме становища от работодатели.

Към настоящия момент висшите училища в страната стартират хоризонтално консолидиране по професионални направления с нови бакалавърски и магистърски програми като бенефициенти по проекти „Модернизация на висшето образование“. Това дава импулс на идеята за споделени ресурси в образователната дейност на акредитираните висши училища в България. Някои от тях изпълняват Националната програма „Европейски научни мрежи“ (За ХТМУ – проект „DRUG-MOLECULE), което допълнително насърчава развитието на изследователски екипи в мрежи от различни институции. На практика вече е стартирало обединяване на проектен принцип, основано на капацитет, визия за развитие, институционални цели и приоритети, потребност на бизнеса от иновативни образователни програми.

От няколко години са в ход проектите за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, които вече имат изградени структури, в които на екипен принцип се формират междууниверситетски изследователски групи и стартират съвместни научни и приложни изследвания.

Посоченото до тук ни дава основание да изразим следното становище, относно изпълнението на Стратегията (Цел 10):

1. Процесът на консолидация на висшите училища може и трябва да има за цел единствено повишаване качеството на висшето образование, развитие и утвърждаване на конкурентните предимства на висшите училища чрез включването им в европейски университетски мрежи, адекватен отговор на обществената потребност от достъпно висше образование, оптимизиране на публичните разходи. Ето защо консолидирането трябва да следва хоризонталния принцип на наличните мрежи и резултати от тях. За целта трябва да се изработят критерии, показатели и индикатори, доказващи ефективността и бъдещите ползи за отделните институции и системата на висшето образование.

2. Обединяването може да бъде само доброволен акт, прилагайки Мярка 10.1.6. Това ще гарантира спазване на Закона за висшето образование и академичните институции ще приемат консолидация на базата на видими ползи от съвместна работа в определени сфери за всички участници при запазване на тяхната юридическа самостоятелност.

3. Нормативно осигуряване на процесите на съвместни дейности между академичните институции чрез създаване на правен регламент за изследователски консорциум, гарантиращо подобряване на качеството, при спазване на Мярка 10.1.5, Мярка 10.2.3, Мярка 10.2.4, Мярка 10.2.5 и Мярка 10.2.6.

4. ХТМУ, като международно признат и разпознаваем университет, поддържащ оптимална структура, високи научни и образователни стандарти и финансова дисциплина, заявява, че на настоящия етап въпросът за преструктуриране пред университета не стои и се фокусираме върху изпълнението на дейностите по мрежите, в които сме включени с Технически университети – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – Габрово, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Бургаският свободен университет, като разработваме нови образователни програми по всички професионални направления, по които обучаваме студенти.

5. Механичното реформиране на висшето образование чрез административно преструктуриране на образователни институции би имало като следствие неглижиране на обществения интерес към уникални за страната висши училища, всяко от които с възложена от държавата мисия, да запазят и модернизират вече постигнат и видим образователен профил и научни постижения.

Убедени сме, че чрез постигането на целите, заложени в Стратегията, ще потвърдим високите показатели от акредитация и рейтинг и ще постигнем реална модернизация в отговор на изискванията на пазара на труда.

Академичната общност държи да подчертае, че през годините и в условията на масовизация на висшето образование в България, университетът стриктно спазваше и не се отклони от профила на обучение и възложената му от държавата мисия да осигурява висококвалифицирани кадри за най-големите промишлени компании в България, с които е в тесни партньорски отношения.

Той е един от изследователските висши училища, които със своята научна продукция допринася и за международния престиж на българската наука с присъствието си в световната ранг листа на университетите, а негови изследователи са в престижни световни класации по направления. Университетът е партньор на над 100 чуждестранни университета от цял свят в различни научни и образователни програми.

Това ни дава основание да изразим нашата позиция да продължим да развиваме постигнатото до тук като самостоятелно висше училище, изпълнявайки мисията, която ни е възложена от държавата вече близо 70 години.

 

 

Становището е прието на Академичен съвет, проведен на 04.02.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХТМУ партньор в проекта МИКС-ИП

ХТМУ партньор в проекта МИКС-ИП

 

 

На 17.02.2022 г. се проведе първата работна среща по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ по договор BG05M2OP001-2.016-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водещ бенефициент по проекта е Бургаският свободен университет, а висшите училища партньори са Химикотехнологичният и металургичен университет и Международно висше бизнес училище.

Основна цел на проекта е създаването и развитието на профилирани кадри за нуждите на бизнеса във високотехнологичния сектор и стратегическите инфраструктурни проекти. За целта, в рамките на проекта, се предвиждат дейности, които ще създадат подходящи условия за сътрудничество между висшите училища и бизнеса, посредничество и подкрепа за развитие на кариерата на завършващите.

Работната група беше приветствана от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ. На срещата присъстваха проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, проф. д-р инж. Емил Михайлов, декан на Факултет по металургия и материалознание в ХТМУ, проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ и ръководител на проекта, проф. д-р Георги Апостолов, ректор на МВБУ, доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректори на МВБУ.

За повече информация: https://www.bfu.bg/bg/novini/obrazovatelno-partnyorstvo-za-strategicheski-infrastrukturi

ХТМУ и РУО София-град подписаха споразумение за сътрудничество

ХТМУ и РУО София-град подписаха споразумение за сътрудничество

На 23 февруари 2022 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Химикотехнологичния и металургичен университет, представляван от Ректора проф. Сеня Терзиева и Регионалното управление за образование София-град, представлявано от неговия началник д-р Ваня Кастрева.

Предметът на споразумението е сътрудничество в образователната дейност в областта на информационните технологии и провеждането на Националната конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“ ИТА 2022 в ХТМУ, която ще се проведе на 26 и 27 април 2022 г.

 

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ХТМУ набира:

 

I. Студенти, които да се включат в обучение по дейност WP 3.3. – Студентски клуб за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност

Целта е студентите да развият предприемаческите умения, дигитални, креативни и меки умения, за да взимат активно участие в различни научно-изследователски проекти, конференции, семинари и др. С тази инициатива се цели студентите да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа в 5 непоследователни дни.

На завършилите обучението ще се издава Сертификат.

Изисквания:

 • Да са студенти в ОКС: Бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;

 • Да бъдат от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

 • Да владеят английски език на ниво не по-ниско от В1 по Европейската езикова рамка;

 • Минимален среден успех от следването – не по-нисък от добър (4,00).

 

Необходими документи:

 • Завление за кандидастване – по образец (тук);

 • Уверение за среден успех от следването;

 • Мотивационно писмо – по образец (тук).

 

II. Преподаватели, които да се включат с цел преподаване по дейност WP 3.3. – Студентски клуб за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

Целта е да се проведат обучения на студентите чрез създаване на студентски клуб за развиване на техните предприемачески и презентационни умения и дигитална креативност. Целта е преподавателите да обучават студентите в среда различна от познатата на теми, които са с изключително практическа насоченост и да им подпомогнат в развиването на предприемаческо мислене, усъвършенстване на дигиталните и креативните умения.

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да владеят английски език на ниво не по-ниско от В1 по Европейската езикова рамка;

 • Да притежават много добри компютърни умения;

 • С предимство ще се ползват млади преподаватели на възраст до 35 години.

 

Необходими документи:

 • Завление за кандидастване – по образец (тук);

 • Мотивационно писмо – по образец (тук).

 

 

Кандидатурите следва да се изпращат по електронната поща на адрес: secret@uctm.edu или кабинет 205, сграда А (деловодство)

СРОК до 28.02.2022 г.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
Проведена среща по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

Проведена среща по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)"

На 17.02.2022 г. се проведе работна среща по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ по договор BG05M2OP001-2.016-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Срещата се състоя в залата на академичния съвет на МВБУ. На срещата присъстваха проф. д-р Милен Балтов, ректор на БСУ и ръководител на проекта, както и представители на партниращите висши училища - проф. д-р Георги Апостолов, ректор на МВБУ, проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректори на МВБУ и проф. д-р инж. Емил Михайлов, декан на Факултет по металургия и материалознание в ХТМУ.

Работната група беше посрещната и приветствана от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ, която пожела успешно и ползотворно сътрудничество в най-благородната мисия на висшите училища – предоставяне на качествено съвременно образование в полза на обществото.

Информация и снимки https://www.bfu.bg/bg/novini/obrazovatelno-partnyorstvo-za-strategicheski-infrastrukturi

 

 

Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“

Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“

Химикотехнологичният и металургичен университет( ХТМУ) и Съюзът на химиците в България за поредна година обявяват Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за наградата на акад. Иван Юхновски. Конкурсът е ежегоден, а наградата тази година е 1500 лева и грамота, които ще бъдат връчени на победителя на тържествена церемония.

 

Регламент на конкурса (тук)

 

Успешно приключи ИКТвНОС

Успешно приключи ИКТвНОС

Успешно приключи Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС). От ХТМУ в програмата взеха участие преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Автоматизация на производството“ във Факултета по химично и системно инженерство.

Със средствата от ИКТвНОС бяха създадени и обновени три лаборатории в катедрата, в които днес се обучават студенти.

 

Сайт на проекта: https://npict.bg/bg

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню