Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

1. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност WP 2 – Придобиване и усъвършенстване на чуждоезикови умения (продължаващо обучение на преподаватели-160 уч. часа)

Целта е да се повишат езиковите компетенции на преподавателския състав, което е предпоставка за постигане на възлови цели, поставени пред съвременното европейско висше образование, като: повишаване на броя на привличаните международни специалисти, отговарящи на потребностите както на образователната, така и на предприемаческата стратегии, залегнали в плана за развитие на висшето образование в България; увеличаване на броя на разработените международно ориентирани учебни планове; създаване на нови международни партньорства и мрежи, които да добавят стойност към препредаването в съответните професионални направления; увеличаване на броя на двойните дипломи, издавани съвместно с партньори.

Разпределението на участниците в групи ще бъде средно по петима обучаеми. Обученията ще се превеждат от преподавател със специфични познания в чуждоезиковото обучение и практически опит не по-малко от 7 години (без откъсване от работа със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден).

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да бъдат от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

 • С предимство ще се ползват млади преподаватели на възраст до 35 години.

 

Необходими документи:

 • Завление за кандидастване – по образец (тук);

 

2. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност WP 2 – Придобиване и усъвършенстване на дигитални умения (интензивно обучение на преподаватели-24 уч. часа)

Придобиването и усъвършенстването на дигиталните умения, включително и използването на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии ще доведе до насърчаване на споделеността на човешките ресурси на българските висши училища, което от своя страна е свързано с оптимизирането на структурата и функционирането на системата на висшето образование. Обучените преподаватели ще придобият умения за: изграждане на интерактивни лекционни курсове и видео лекции; прилагане на различни виртуални образователни среди, средства за добавена реалност, виртуални лаборатории и облачни технологии като част от образователния процес; използване на ИКТ-базираните технологии при обучението на студенти със специални образователни потребности; провеждане на електронно обучение в реално време.

Разпределението на участниците в групи ще бъде средно по петима обучаеми. Обученията ще се превеждат в базата на ХТМУ от преподавател със специфични познания в областта на ИКТ и практически опит не по-малко от 3 години. Интензивните обучения ще се провеждат в рамките на 24 академични часа или 3 пълни дни с откъсване от работа.

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да бъдат от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

 • Да притежават много добри компютърни умения;

 • С предимство ще се ползват млади преподаватели на възраст до 35 години.

 

Необходими документи:

 • Завление за кандидастване – по образец (тук);

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: secret@uctm.edu

СРОК до 15.07.2022 г.

 

 

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
Достойно представяне на студентите от ХТМУ в Университетските зимни игри Пампорово 2022

Достойно представяне на студентите от ХТМУ в Университетските зимни игри Пампорово 2022

От 20 до 23 март 2022 г. се проведе дванадесетото издание Зимен университет и Университетските зимни игри, организирани от Националното представителство на студентските съвети в България (НПСС) и Асоциация за университетски спорт „Академик“ (АУСА). Представители на Химикотехнологичния и металургичен университет в събитието бяха студентките Илонка Генова и Виктория Гончева.

Момичетата взеха участие в оспорваното състезание по Алпийски ски за жени и се класираха на 15 (Виктория) и 27 (Илонка) място.

Поздравления за Виктория и Илонка! Желаем им още много успехи в спорта и науката!

ХТМУ и ПГТК подписаха споразумение за сътрудничество

ХТМУ и ПГТК подписаха споразумение за сътрудничество

На 22 март 2022 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Химикотехнологичния и металургичен университет, представляван от Ректора проф. Сеня Терзиева и Професионалната гимназия по телекомуникации, София, представлявана от директора инж. Радостина Мекова.

Предметът на споразумението е сътрудничество с цел повишаване и подобряване на образователните възможности на учениците, в съответствие с целите и задачите на ХТМУ и ПГТК.


ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Химикотехнологичен и металургичен университет търси да назначени на трудов договор за определен брой часове в екипа за организация и управление, следните експерти:

 

1. Преподаватели по английски език (1 бр. лектор от населеното място) за провеждане на продължаващо обучение в рамките на 160 уч. часа на преподаватели със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден. Разработване на курсове в зависимост от нивото на кандидатите на нива по-високи от В1, съгласно европейската езикова рамка. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София.

 

Изисквания:

 • висше, степен магистър отговарящо за длъжността, за която се кандидатства

 • специфични познания в чуждоезиковото обучение в професионални направления на висшето образование: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13

 • практически опит: не по-малко от 7 години

 • компютърни умения: много добри

 

2. Преподавател по ИКТ (1 бр. лектор извън населеното място) за провеждане на интензивно обучение в рамките на 24 уч. часа на преподаватели със заетост от 3 дни по 8 учебни часа. Разработване на учебен курс, насочен към преподаватели във висше учебно заведение, за придобиване на умения за работа със среда за разработване на дигитално учебно съдържание базирана на Moodle. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София с помощта на предварително осигурена електронна среда, администрирана от ХТМУ-София.

 

Изисквания:

 • висше, степен магистър

 • специфични познания в ИКТ

 • опит в работата с Moodle

 • практически опит: не по-малко от 3 години

 • компютърни умения: отлични

 

Кандидатите следва да представят автобиография и документи, доказващи необходимите изисквания за заемане на длъжността.

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заявления за участие в конкурса: (за обучител по английски език); (за обучител по ИКТ)  

 

СРОК до 13.07.2022 г.

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
Изключително успешно 15-то издание на ФОРУМ „КАРИЕРИ-2022“

Изключително успешно 15-то издание на ФОРУМ „КАРИЕРИ-2022“

На 30.03.2022 за петнадесета година Кариерният център при ХТМУ организира форум „Кариери – 2022“. Поради епидемичната обстановка и тазгодишното издание на форума се проведе онлайн в платформата Zoom. Осемнадесет водещи компании в страната взеха участие и в продължение на над 5 часа представяха своите предложения за кариерно развитие на студентите на Химикотехнологичен и металургичен университет. Онлайн събитието бе посетено от около 90 гости, които имаха възможност да отправят лично въпросите си към представителите на бизнеса в специално изградени подстаи на компаниите.

Форумът бе открит от Директора на Кариерния център при ХТМУ проф. д-р инж. Райко Станев, а по-късно приветствие от към участниците поднесе Ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева.

В тазгодишното издание участие взеха – „ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО” ЕООД, „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД, „ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, „ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „АЛИАНС ПРИНТ” ЕООД, „РУБЕЛЛА БЮТИ” АД, „АЕЦ КОЗЛУДУЙ” ЕАД, „КЦМ 2000” АД, „АРСЕНАЛ” АД, „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД, „ЕЛ БАТ” АД, „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД, „АКВАХИМ” АД, „ТЕХКЕРАМИК-М” АД, „АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД, „ТЕВА ФАРМА” ЕАД, „СЕМБОДИА” и „СОФИЯ МЕД“ АД.

 

Процедура ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ на екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

Процедура ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ на екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

 

 

Процедура ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА членове на екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичен и металургичен университет 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 в Химикотехнологичен и металургичен университет, в качеството му на Партньор 1 по проекта, както следва:

1. Координатор от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора – ХТМУ, следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование

  • Опит в управление и изпълнение на национални и международни проекти

  • Организаторски и комуникационни умения

  • Друга квалификация: работа с компютър, английски език.

 

2. Финансист/счетоводител от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование

 • Специфичен професионален опит: 3 години

 • Служител на ОТД към ХТМУ

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване (свободен текст )

 • Автобиография

 

Документите за участие в конкурса се подават на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Краен срок за подаване на документи: 28 март 2022 г. (понеделник), 17:00 часа.

 

КОНКУРС „ХИМИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОЛО НАС 2022

КОНКУРС „ХИМИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОЛО НАС 2022

На 25.03.2022 г. се проведе представянето на презентациите в конкурса „Химичните технологии около нас 2022“. От всички номинирани комисията класира:

Презентации на български език

Първо място - Марио Захариев – ПГХХТ, гр. Пазарджик, с презентация на български език на тема „Ролята на предприятията от хранително-вкусовата промишленост в моя регион за изграждане на професионални умения“.

Второ място - Магдалена Чавдарова Николова - IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио -Кюри " гр. Варна, с презентация на български език на тема Биоматериали и техните приложения

Трето място - Ирена Евгениева – 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София, с презентация на български език на тема „Биотехнологиите във фармацията“.


Презентация на френски език

Ева Дучкова и Роня Каменова – IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна, с презентация на френски език на тема „La biotechnologie en pharmacie“.

Презентация на немски език

Десислава Маринова – ГПЧЕ “Йордан Радичков“, гр. Видин, с презентация на немски език на тема „Ölverschmutzung“.


Специални награди

На катедра „Инженерна екология“

Кирила Кирилова Йовчева - 134 СУ „Димчо Дебелянов“ , с презентация на български език на тема: “Нефтът – враг и храна на микрофлората“;

Ивана Савчева – ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София „Преработка на отпадъци и рециклиране“.


На катедра „Технология на силикатите“

Дарина Николаева и Христиана Йорданова– СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй, с презентация на български език на тема „Биоматериали и техните приложения и замърсяване на водите с нефтопродукти“.

ХТМУ част от първото иновативно училище в България

ХТМУ част от първото иновативно училище в България

ХТМУ съвместно с община София и фондация "Америка за България" създаваме първото в България иновативно училище от ново поколение с фокус върху природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

За повече информация (тук)

 

Форум "Кариери - 2022" при свободен достъп през платформата Zoom

Форум "Кариери - 2022" при свободен достъп през платформата Zoom

На 30.03.2022 г. от 10 ч. Кариерен център при ХТМУ организира юбилейното 15-то издание на форум "Кариери - 2022" при свободен достъп онлайн през платформата Zoom.

Участници и партньори на събитието са: „ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО” ЕООД, „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД, „ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, „ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „АЛИАНС ПРИНТ” ЕООД, „РУБЕЛЛА БЮТИ” АД, „АЕЦ КОЗЛУДУЙ” ЕАД, „КЦМ 2000” АД, „АРСЕНАЛ” АД, „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД, „ЕЛ БАТ” АД, „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД, „АКВАХИМ” АД, „ТЕХКЕРАМИК-М” АД, „АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД, ТЕВА ФАРМАЕАД,СЕМБОДИА, „СОФИЯ МЕД АД.

В юбилейното издание на кариерния форум 18 компании ще представят дейността си пред студентите на Химикотехнологичния и металургичен университет и възможностите за работа и стаж при тях.

Можете да се включите чрез линка: https://zoom.us/j/97334310388?pwd=R0dlZnQwditYZmhkbERuNGRBOXdpUT09

Виж програмата на събитието (тук)

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню