Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Д Е К А Н А Т Ъ Т ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

Д Е К А Н А Т Ъ Т ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2022/2023 година

 

Специализанти за ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

1. АНАЛИТИКА

2. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

3. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

4. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

5. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

6. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

7. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

8. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

9. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обучението ще започне от втория семестър на учебната 2022/23 г. и ще се провежда паралелно на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование - до две години след дипломирането им.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ – от 23.01.2023 г. до 24.02.2023 г. в канцеларията на Деканата - сграда А на ХТМУ-София, етаж 2, стая 203, тел (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ от 27.02.2023 г. до 02.03.2023 г.

НАЧАЛО на учебната година - 06.03.2023 г.

Избор на експерти по за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ по проект BG05M2OP001-2.016-0013

Избор на експерти по за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ по проект BG05M2OP001-2.016-0013

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“

на преподаватели от направление 5.10. Химични технологии по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

 

Уважаеми колеги,

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели с квалификация и опит в областта на информационните технологии и в дигитализацията на учебно съдържание да се включат като експерти за реализиране на дейност „обучения на преподаватели на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“. Целта на тази дейност да се подпомогне формирането на специфични знания и умения у преподавателите, които да повишат техния капацитет за въвеждане на нови форми на обучение и да подпомогнат процеса по дигитализация на университета. Необходимостта от тези обучения е идентифицирана и при самооценката на предприемаческия и иновационен капацитет на ХТМУ.

В обученията ще бъдат включени 50 преподаватели от направление 5.10. Химични технологии на ХТМУ, които ще бъдат разпределени в 3 групи. Обучението трябва да бъде съобразено с особеностите на учебните процеси и учебното съдържание на програмите по направлението. Посредством обучението трябва да се формират конкретни практически умения и познания за дигитализация на образователното съдържание по съществуващите и по нови учебни програми. Целта е да се обезпечи плавен и ефикасен преход към дигитализация на образователните процеси в ХТМУ. Обученията ще бъдат с продължителност 80 уч. часа, като точния график на тяхното провеждане ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на обучителите и обучаемите.

 

Заинтересованите колеги за включване като преподаватели по „дигитални умения“ по проекта трябва да изпратят кратко резюме на своята квалификация и опит включващо:

 1. Познания и опит в областта на информационните и комуникационните технологии за образователни цели.

Минимално изискване - Минимум 2 години опит в сферата на ИКТ за образователни цели.

 1. Познания и Опит в работата с аудио-визуална и компютърна техника за създаване на дигитално образователно съдържание.

Минимално изискване - Минимум една година опит в работа с аудио, видео и компютърна техника

 1. Опит в провеждане на обучения за развитие на дигитални умения

Минимално изискване – проведени минимум едно обучение, обучени минимум 20 лица в областта на дигиталните умения

 

Документа за квалификация и Резюметата трябва да се изпратят на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 01.06.2023 г.

 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав:

Проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор,

Проф. д-р Санчи Ненкова– Ръководител на проекта,

Доц. д-р Георги Чернев- Координатор на проекта.

 

В избора предимство ще имат преподавателите с по-високи показатели по отделните критерии. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за запознаване с детайли с техните задължения по проекта и за сключване на договор.

 
Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост) (2)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост) (2)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

 

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Установен изследовател, R3)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Установен изследовател, R3)

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „професор“. Поне 10 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи (специфичен опит в областта на електрохимията се счита за предимство).

Приложими области на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 16.01.2023 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

ХТМУ - водещият университет в три професионални направления

ХТМУ - водещият университет в три професионални направления

На 16.01.2023 г. на официална церемония, организирана от вестник 24 часа, бяха връчени наградите на най-добрите университети в различните професионални направления в страната – „Академичните оскари 2022“. За поредна година Химикотехнологичният и металургичен университет бе отличен като водещо висше училище в професионалните направления:

„Материали и материалознание“
„Металургия“
„Химични технологии“

На тържествена церемония Тим Курт, изпълнител директор на Аурубис България връчи наградата на Ректора на ХТМУ - проф. Сеня Терзиева-Желязкова.

На събитието присъстваха г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент, министри на образованието от последните десетилетия, ректори, представители на бизнеса и сподвижници на каузата висше образование.

КОНКУРС за студенти и дикторанти за мобилност в чужбина по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

КОНКУРС за студенти и дикторанти за мобилност в чужбина по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪЛГОСРОЧНА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)”

В изпълнение на проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2022/2023 г. В изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти могат да участват студенти и докторанти на ХТМУ, които към момента на кандидатстването, изпращането и провеждането на мобилността са записани в курс на обучение в професионално направление 5.9. „Металургия“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в The University of Craiova, Craiova, Romania под формата на:

Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти за период от

 • 3 месеца

 • 5 месеца

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в Заявлението си за кандидастване предпочитаните продължителности на обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на мобилността участниците се командироват от Химикотехнологичен и металургичен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване по образец (изтегля се от тук);

 • (за студенти) Уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;

 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;

 • Документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети.

Документите за участие в конкурса се подават на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Краен срок за подаване на документи: 31 януари 2023 г. (четвъртък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-------------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Установен изследовател, R3)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Установен изследовател, R3)

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „професор“. Поне 10 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи (специфичен опит в областта на електрохимията се счита за предимство).

Приложими области на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 16.01.2023 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Избор напреподаватели от направление 5.10. Химични технологии за включване в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ по проект BG05M2OP001-2.016-0013

Избор напреподаватели от направление 5.10. Химични технологии за включване в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ по проект BG05M2OP001-2.016-0013

 

 

 
 

 

 

ПОКАНА

за избор на преподаватели от направление 5.10. Химични технологии за включване в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

 

Уважаеми колеги,

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели от Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София, които имат желание да се включат като обучаеми в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“. Целта на това обучение е да се подпомогне формирането на специфични дигитални знания и умения у преподавателите от направление 5.10. Химични технологии, които да повишат техния капацитет за въвеждане на нови форми на обучение и да подпомогнат процеса по дигитализация на университета. Необходимостта от тези обучения е идентифицирана и при самооценката на предприемаческия и иновационен капацитет на ХТМУ.

Посредством обучението ще се формират конкретни практически умения и познания за дигитализация на образователното съдържание по съществуващите и по нови учебни програми. Целта е да се обезпечи плавен и ефикасен преход към дигитализация на образователните процеси в ХТМУ. Включените в обучението преподаватели трябва да имат готовност да имплементират наученото в преподавателската си дейност.

Формираните компетенции от дейността ще повишат капацитета на ХТМУ за дигитализация на учебния процес и ще спомогнат превръщането му в още по-конкурентоспособен европейски университет. Предвижда се повишение в качеството на учебния процес и възможността за привличане на нови студенти в дигитално базирани програми.

В обученията ще бъдат включени 50 преподаватели от направление 5.10 Химични технологии и на ХТМУ, които ще бъдат разпределени в малки групи по максимум 17 лица. Обучението ще се проведе по предварително подготвен график, който ще бъде съобразен с възможностите на обучаемите и обучителите.

 

Заинтересованите колеги за включване в обучението на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ трябва да подадат заявление на емайл:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 01.07.2023 г.

Кандидатите ще бъдат разгледани и одобрени от комисия в състав:

Проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор,

Проф. д-р Санчи Ненкова– Ръководител на проекта,

Доц. д-р Георги Чернев -Координатор на проекта.

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01 по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Установен изследовател, R3)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Установен изследовател, R3) в научна група 4: Чисти технологии за удължаване жизнения цикъл на енергийни системи

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „професор“. Поне 10 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи (специфичен опит в областта на органичната химия се счита за предимство).

Приложими области на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 18.01.2023 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет набира кандидати за обучения за развитие на презентационни умения и дигитална креативност в техническите науки по следните дейности:

 

1. Дейност 3.3 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“

 

Целта на обучението е подкрепа за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност на студентите в технически науки.

Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа. На завършилите обучението ще се издава Сертификат.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти в ОКС: Бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;

 • Да бъдат от ПН 5.9 Металургия;

Необходими документи:

 

2. Дейност 3.4 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели

 

Целта на обучението е създаване на уменията на студентите за намиране на работа, в т.ч. умения за дебатиране, работа в екип, решаване на реални проблеми, изпълнение на практически задачи, представяне на информация пред аудитория и др. чрез провеждане на допълнителни обучения за придобиване на умения за осъществяване на връзка между студенти и работодатели.

Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа. На завършилите обучението ще се издава Сертификат.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти в ОКС: Бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;

 • Да бъдат от ПН 5.9 Металургия;

Необходими документи:

 

Кандидатите за провеждане на обучение за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите трябва да изпратят оферти на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 16.1.2023 г.

Допълнителна информация относно кандидатстването: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню