Биоматериали за приложения в медицината

Единствено в ХТМУ се получава професионална квалификация инженер с познания и умения в областта на специални видове биоматериали за приложения в медицината. Новите биоматериали имат огромно, положително въздействие върху хората, живеещи по целия свят – от материалите, разработени, за да бъдат в хармония с човешкото тяло до повишаване на ефективността на имплантите и на качеството на живот на всяка възраст.

Широкопрофилната ориентация на програмата в областта на съвременното материалознание е съчетана с познания за авангардните технологии и иновативните материали.

 

Степен и форма

Бакалавър - редовна и задочна

Професионална квалификация

Инженер

Компетентности

Решаване на инженерни задачи, свързани с прилагането на нови технологии за производство на специални биоматериали на полимерна, силикатна, метална основа, както и допълнителни познания с оглед приложенията им в медицината.
Дизайн, получаване, обработване, изпитване и оптимизация на основните видове инженерни материали;
Способност за прилагане на методи за анализ, характеризиране и контрол на инженерни материали на етапите на разработване, производство и приложение;
Разработване, управление и оптимизиране на нови технологии за синтез на биоматериали за специални приложения в медицината и на съвременни методи за охарактеризиране и изпитване на биоматериали.
Готовност за научно-изследователска, развойна, изпитвателна, проектантска, конструкторска, организационна, ръководна и управленска дейност при производството на различни

Практики и международна мобилност

Практики и стажове в български и международни компании за медицинско оборудване и европейски университети и изследователски институти.
Международна мобилност по програма Еразъм+

Дипломиране

Дипломна работа

Реализация

Инженерните дейности в областта на материалите са глобална индустрия и изучаването на материалознание осигурява възможности за добре платена работа и успешна научна кариера.
Завършващите инженери могат да се реализират във всички сфери на производството, както на биоматериали, така и на различни видове нови и традиционни инженерни материали като експерти, които могат да предложат най-подходящия материал за съответно приложение.
Те имат възможност да работят като инженери, експерти в научно-изследователски центрове, технолози, началници на цехове и лаборатории, в специални производства за синтез и тестване на нови материали, във фирми, свързани с реализацията на различни видове материали, в търговско-мениджърски и консултантски фирми.

Информация за контакт

Ръководител на катедра “Технология на силикатите“ при ХТМУ – София -

проф. д-р инж. Стоян Джамбазов, e-mail: djam@uctm.edu

Зам. Декан на ФММ при ХТМУ- София –

доц. д-р инж. Ирена Михайлова, е-mail:  ,   irena@uctm.edu

Катедра Технология на силикатите - тел. (+359 2) 8163 372, 373, 374 и 377.

Ключови дисциплини в програмата

  • Метални биоматериали – получаване, обработка, тестване и най-добри практики
  • Биостъкла и биоактивни керамики
  • Биоактивни полимерни композити
  • Биоматериали за пренос на лекарствени средства
  • Биосъвместимост на материалите