Чиста енергия и устойчиво развитие

Придобиване на знания, развиване на умения и получаване на компетентности за извършване на научно-изследователска, развойна, изпитвателна, проектантска, конструкторска, организационна, ръководна и висша управленска дейност в сферата на технологиите за производство, съхранение и преобразуване на чиста енергия, както и придобиване на способности за подбор на подходящи средства и конструктивни материали с оптимални характеристики, осигуряващи висока ефективност, сигурност и дълготрайност на експлоатация на енергийното оборудване и опазването на околната среда

Степен и форма

Бакалавър - редовна и задочна

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

Задълбочени познания за технологиите за производство, съхранение и преобразуване на чиста енергия, както и способности за подбор на подходящи средства и конструктивни материали с оптимални характеристики, осигуряващи висока ефективност, сигурност и дълготрайност на експлоатация на енергийното оборудване и опазването на околната среда.

Практики и международна мобилност

Участие в национални и международни образователни и научни програми, възможност за стажове и практики във водещи университети и фирми в страни с водещи икономики в сферата на енергийните технологии.

Дипломиране

Защита на дипломна работа

Реализация

Бакалавърът по „Чиста енергия и устойчиво развитие“ е подготвен да работи във всички отрасли на енергетиката, и по-специално в технологични фирми с насоченост в областта на производството, съхранението и преобразуването на чиста енергия, изследователски и изпитвателни лаборатории, проектантски, конструкторски и технологични отдели, търговски и консултантски фирми.

Информация за контакт

Проф. Мартин Божинов, катедра Физикохимия и Център по водородни технологии, тел. +359 889 298 679, електронна поща martin@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

Основи на зелената химия, Възобновяеми енергийни източници, Електрохимични основи на преобразуването на енергия, Нови материали и технологии за чиста енергия, Фотопроцеси за производство и преобразуване на енергия