Дигитални технологии в металургията

Бакалаврите от специалността „Дигитални технологии в металургията ” придобиват квалификация за работа със съвременните дигитални технологии за проектиране, оптимизация и управление на високотехнологични индустриални системи.
След дипломирането си тези кадри могат да се реализират като технолози, проектанти, консултанти и мениджъри на производствени процеси в компании, експлоатиращи, създаващи и развиващи нови индустриални технологични и свързаните с това информационни системи.

 

Степен и форма

бакалавър, редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

инженер-металург

Компетентности

По време на обучението усвояват съвременни технологии за производство на висококачествени продукти и проектиране, моделиране, симулиране и използване на инженерни бази данни за целите на производствената, проектантска, развойна и консултантска дейност в областта индустриалните дигитализирани производства.

Практики и международна мобилност

Провеждане на стажове във високотехнологични индустриални фирми и обучение в учебни заведения у нас и в чужбина, финансирани от международни образователни и научно-изследователски програми; възможности за назначаване на работа по време на практическото обучение във водещи български фирми.

Дипломиране

След завършването на семестриалното обучение, студентите разработват дипломна работа в продължение на 8 седмици под научното ръководството на преподавател от професионалното направление с възможност за включване на водещи специалисти от бранша като втори ръководители или консултанти.

Реализация

Завършилите бакалаври по Дигитални технологии в металургията могат да получат успешно кариерно развитие във всички сфери на съвременното общество – управлението, научно-изследователската и развойната дейност, промишлеността, търговията и услугите.

Информация за контакт

ХТМУ, Факултет по металургия и материалознание,

Проф. д-р инж. Емил Михайлов, +359 2 8163361; e-mail: emil@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Компютърни методи в инженерните науки
  • Информационни технологии в управлението
  • Симулационно моделиране на технологични процеси в металургията
  • Системи за управление на бази данни
  • Облачно базирани системи