Енергийна и екологична ефективност

Бакалаврите от специалността „Енергийна и екологична ефективност” придобиват квалификация за оценяване, разработване, развитие и реализиране на енергийни и екологични задачи, проекти и политики в условията на настоящото и бъдещото европейско законодателство в областта на енергийната ефективност и околната среда.

Целта на обучението е изграждане на специалисти с критично мислене, притежаващи способност за анализиране и креативно използване на знания и умения при разработване, приложение и трансфериране на иновативни енергийно ефективни, екологосъобразни решения в условията на дигиталната икономика.

Степен и форма

бакалавър, редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

инженер

Компетентности

Съобразени със съвременното ниво на науката и дигиталната икономика знания и умения в областта на:

 • приложението на модерни софтуерни продукти за изграждане на 3D виртуални модели с цел анализ и проектиране;

 • приложението на дигиталните технологии за провеждане на енергийно обследване и енергийни и структурни анализи с цел установяване и пълноценно използване на наличния потенциал като част от системите за вземане на решения за оптимална и безопасна експлоатация;

 • приложението на най-добрите налични техники и свързаното с това енергийно и екологично осигуряване за изпълнение на европейските директиви;

 • симулационното компютърно моделиране за многокомпонентна оптимизация с цел повишаване на сигурността на работа, енергийната, екологичната, ресурсната и икономическата ефективност;

 • енергийния мениджмънт с цел ефективно планиране и разходване на енергийните ресурси като част от стандартизираните системи за управление;

 • оптимален избор, интегриране, синхронизиране и оптимизиране на работата на енергийните и енерготехнологичните системи.

Практики и международна мобилност

Практическо обучение в условията на водещи бизнес организации и чуждестранни висши училища в рамките на международни образователни проекти Възможности за назначаване на работа по време на практическото обучение за развитие на умения и интегриране в екипите на водещи български фирми.

Дипломиране

След завършването на семестриалното обучение, студентите разработват дипломна работа в продължение на 8 седмици под научното ръководството на преподавател от направление „Енергийна и екологична ефективност” на катедра „Физична металургия и топлинни агрегати” с възможност за включване на водещи специалисти от бизнеса като втори ръководители или консултанти.

Реализация

С придобитите знания, опит и умения завършилите бакалаври по енергийна и екологична ефективност могат да получат успешно кариерно развитие във всички сфери на съвременното общество – управлението, научно-изследователската и развойната дейност, промишлеността, търговията и услугите.

Информация за контакт

ХТМУ, катедра „Физична металургия и топлинни агрегати”, направление „Енергийна и екологична ефективност”, ръководител проф. д-р инж. Райко Станев, каб. 110 – сгр. Б, тел. 00359 2 8163 342, e-mail: stanev@uctm.edu и останалите преподаватели от направлението (http://umo.uctm.edu/phonebook/search_phones.php)

Ключови дисциплини в програмата

Наред с дисциплините, формиращи фундаментални инженерни знания с акцент върху топлообменните и свързаните с тяхното протичане процеси, студентите изучават и следните по-важни дисциплини:

 • 3D виртуални модели и анализи

 • Дигитални технологии за енергийни и структурни анализи

 • Симулационно моделиране на топлообменни процеси

 • Основи на топлинната интеграция

 • Екологично осигуряване на промишлените технологии

 • Енергиeен мениджънт

 • Енергийно осигуряване на промишлени предприятия

 • Горивна техника и процеси на горене

 • Конструктивни елементи и утилизационни съоръжения на промишлени пещи

 • Енерготехнологични и екологични съоръжения