Енергийна и екологична ефективност в металургията

Бакалаврите от специалността „Енергийна и екологична ефективност в металургията” придобиват квалификация за работа в разнообразни структури на всички индустриални клонове със застъпени топлотехника, високотемпературни технологии и опазване на околната среда.

След дипломирането си тези кадри могат да работят в широк спектър от стопански субекти в частния и обществения сектор, например в производствени, консултантски, проектантски и търговски фирми не само от металургичния, но и от много други браншове. Те се развиват успешно като специалисти, отговарящи за разработване и реализация на енергоефективни и екологични програми.

Степен и форма

бакалавър, редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

инженер-металург

Компетентности

Съобразени със съвременното ниво на науката и практиката знания и умения в областта на:
 • топлотехниката;
 • пещните и извънпещните технологични агрегати;
 • математичното моделиране на високотемпературни процеси;
 • проектирането;
 • енергийната ефективност;
 • екологичното осигуряване на предприятията.

Практики и международна мобилност

Посещения на производствени институции и учебни заведения у нас и в чужбина, финансирани от международни образователни и научно-изследователски програми; възможности за назначаване на работа по време на практическото обучение във водещи български фирми.

Дипломиране

Защита на дипломна работа

Реализация

Завършилите бакалаври по енергийна и екологична ефективност могат да получат успешно кариерно развитие във всички сфери на съвременното общество – управлението, научно-изследователската и развойната дейност, промишлеността, търговията и услугите.

Информация за контакт

ХТМУ, катедра „Физична металургия и топлинни агрегати”, направление „Енергийна и екологична ефективност в металургията”, ръководител проф. д-р инж. Райко Станев, каб. 110 – сгр. Б, тел. 00359 2 8163 342, e-mail: stanev@uctm.edu и останалите преподаватели от направлението (http://umo.uctm.edu/phonebook/search_phones.php)

Ключови дисциплини в програмата

 • Металургична топлотехника
 • Топлинна работа на пещите
 • Елементи и съоръжения на пещите
 • Агрегати и съоръжения в металургията
 • Топлоенергетика на металургични заводи