Инженерна екология и опазване на околната среда

Курсът на обучение по специалността „Инженерна екология и опазване на околната среда“ предлага:

 • Иновативни начини на обучение и споделяне на практически опит;
 • Модерна апаратура и висококвалифицирани преподаватели;
 • Бърза реализация на студентите след завършване;
 • Възможност за намиране на високо-квалифицирана и добре заплатена работа.
Познаването на спецификите на химичните и металургични производства в съчетание с прилагане на инженерните знания и нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда правят специалността единствена по рода си.

Степен и форма

Редовно / задочно обучение

Професионална квалификация

Инженер-еколог

Компетентности

 • да оценяват екологични ситуации и екологичен риск в химичната, металургичната и други промишлености;
 • да анализират състоянието и степента на замърсяване на компонентите на околната среда;
 • да предлагат стратегии и решения за решаване на екологични проблеми;
 • да прилагат методи и технологии за пречистване на води, въздух, почви;
 • да прилагат методи и технологии за оползотворяване и обезвреждане на битови и промишлени отпадъци;
 • да разработват документация, свързана с прилагането на основните инструменти за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда при реализация на нови и промяна на съществуващи инвестиционни проекти, в т.ч. доклади за ОВОС, КР за ПКЗ, ЕО и др.
 • да вземат оптимални решения при екологичен мениджмънт;
 • да прилагат и тълкуват екологичното законодателство;

Практики и международна мобилност

По време на обучението си студентите от специалността провеждат практически стажове в редица институции и предприятия като: регионални инспекции по опазване на околната среда (РИОСВ), отдели в МОСВ и ИАОС, общински и областни отдели по екология и опазване на околната среда, както и в индустриални предприятия. Често участват съвместно с преподавателите в научно-изследователски проекти.

Университетът предоставя възможности за стажове, практики и продължаващо обучение в различни европейски университети по действащите програми за международна мобилност.

Дипломиране

Обучението завършва с изработка и защита на дипломна работа.

Реализация

Завършилите специалността „Инженерна екология и опазване на околната среда“ могат да заемат следните длъжности:

 • Длъжност „инженер-еколог“ и мениджърски длъжности по опазване на околната среда на всички равнища в индустриални предприятия, фирми, ведомства, пречиствателни станции за отпадъчни води, инсталации за третиране на отпадъци и др.;
 • Изпълнителни и ръководни длъжности в лаборатории и отдели по опазване на околната среда;
 • Оценители и експерти по опазване на околната среда;
 • Длъжности на инспектори в контролни органи по опазване на околната среда;
 • Длъжности в регионални инспекции по опазване на околната среда (РИОСВ), отдели в МОСВ и ИАОС, общински и областни отдели по екология и опазване на околната среда.

Информация за контакт

Доц. д-р инж. Ваня Кьосева – Ръководител на катедра „Инженерна екология“:

vanya_kyoseva@uctm.edu; 0886632835

Гл. ас. д-р Петя Романова, Отговорник по учебната дейност в катедра „Инженерна екология”, romanova@uctm.edu, GSM 0884015152

https://mmu2.uctm.edu/depts/ie/node/2

Ключови дисциплини в програмата

 • Замърсяване и пречистване на води
 • Замърсяване и пречистване на въздуха
 • Мениджмънт на твърдите отпадъци
 • Замърсяване и възстановяване на почви
 • Симулиране на разпространението на замърсители в околната среда