Горива и биоенергийни технологии

Потреблението на енергия в световен мащаб расте неимоверно.
Какви са предизвикателствата в тази насока?
Oптимизиране използването на съществуващите въглеводородни ресурси: природни – нефт, въглища, природен газ и алтернативни - биоалкохоли, биогаз, биодизел, твърди биогорива, растителна биомаса;
Използване на възобновяеми източници и биоразградими продукти, поради глобалните климатични промени; получаване на зелена енергия.
Специалността подготвя инженери, готови да отговарят на тези въпроси.

 

Степен и форма

Бакалавър - редовна и задочна

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

  • Преработка на природните енергийни ресурси и алтернативните горива, получени от изкопаеми и/или възобновяеми суровини; познания по синтеза и преработването на оксо- и биоразградими полимери, композити на тяхна основа, както и приложението им в индустрията, бита и медицината;
  • Получаване и приложение на чисти химични съединения, получени от преработката на нефта, по технологиите за производство на горива, смазочни материали и други сродни продукти; порести въглеродни материали, плочи от дървесни влакна и др.

Практики и международна мобилност

Провеждат се практики в нефтопреработвателни предприятия (“Лукоил“, „Приста оил“, „Инса оил“ и др.), в производството на биогорива („Астра биоплант“, Екотекника ЕООД); в международни фирми с представителства в България като Hubata Seals”, “Festo”, “Trelleborg,Thrace Ipoma”, „Монди Стамболийски” ЕАД, “Велде България” АД и др.
Осъществява се международна мобилност по програмата „Еразъм +“.

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия.

Реализация

Нашите възпитаници работят в:
Компании: “Лукойл”; “Приста Ойл”; “Овергаз”;“Верила”; “ИНСА Ойл”; “БПР“, АЕЦ “Козлодуй”; “Астрабиоплант”, Екотекника ЕООД, “Hubata Seals”, “Festo”, “Trelleborg”, “Thrace Ipoma”, „Монди Стамболийски” ЕАД, “Велде България” АД и др.
Лаборатории и звена на: НЕК и “Енергопроект”; ДА “Митници”; “БИС”; ДА “Държавен резерв”; МВР (лаб. по криминалистика); МО; МОСВ; и др.
Търговски фирми: “Петрол”; “Шел’; “ОМВ”; “Ексън-Мобил”; “Тотал”; “Валволин” и др.

Информация за контакт

ХТМУ, тел. (+359)888863860, vesislava@uctm.edu, www. http://goriva.org/

Ключови дисциплини в програмата

  • Природни енергийни ресурси
  • Биоразградими полимери
  • Биоконверсия на лигноцелулозни материали
  • Пиролиза и газификация на растителна биомаса
  • Моторни биогорива
  • Екологични проблеми при производството на биоенергия и биоматериали