Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия

Специалността дава комплексна академична и практическа подготовка в областта на химичните и електрохимичните технологии, свързани от една страна с преработка на суровини и производство на основополагащи за химическата индустрия вещества като киселини, соли, сода, амоняк, минерални и органоминерални торове, катализатори и сорбенти, а от друга – с решаване на екологични и енергийни проблеми, отнасящи се до прилагане на химични и електрохимични методи за пречистване на отпадни води и газове, защита на металите от корозия, електрохимични източници на ток (акумулатори и батерии), галванични покрития, електрохимичен синтез на неорганични и органични вещества.

Степен и форма

редовно (4 години-8 семестъра) и задочно обучение (5 години-10 семестъра)

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

  • Управление на промишлени технологии за преработване на природни и отпадъчни твърди, течни и газови суровини и материали; на енергийни ресурси; получаването на неорганични вещества; производство на акумулатори; рафинация и екстракция на метали; методи за защита от корозия и др.
  • Определяне на качеството и приложението на крайните продукти и съхранението им.
  • Прилагане на съвременните методи за анализ и контрол на качеството, методите за автоматизация и контрол на системите, използвани в неорганичните и електрохимичните производства.
  • Проектиране на участъци, възли и съоръжения за неорганичните и електрохимичните производства.
  • Познаване на българските и международни стандарти, нормативни документи и изисквания за технологиите и продуктите на неорганичните и електрохимичните производства и опазването на околната среда.

Практики и международна мобилност

Студентите, изучаващи специалността НЕТЗК могат да бъдат ангажирани в международни програми за обучение (ERASMUS и други), както и да участват в научно-изследователски национални и университетски проекти и форуми.

Дипломиране

Защита на дипломна работа, която може да бъде проектна задача или научно-изследователско изследване с приложна насоченост.

Реализация

Придобитите при обучението знания и умения дават възможност на инженер-химиците, завършили специалността НЕТЗК, да работят като специалисти, технолози и мениджъри в производствени, проектантски, консултантски и търговски фирми. Завършилите специалността могат да заемат нормативно-сравними длъжности и в страните, членки на ЕС.

Информация за контакт

Химикотехнологичен и Металургичен Университет,
1756 София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8
Катедра "Неорганични и електрохимични производства"
Ръководител на катедра: доц. д-р инж. Катя Игнатова
Тел: (+359 2) 81 63 2254, Моб. +359 898 79 50 03, Е-mail: ignatova@uctm.edu


Ключови дисциплини в програмата

По-важните дисциплини, изучавани в специалността са в два специализиращи блока:

(1) Неорганични химични технологии, където се изучават:

Агрохимия и Хидрохимия; Катализи  и катализатори; Технология на минералните торове; Технология на содата и содовите продукти; Минерални киселини и соли; и втори специализиращ блок:

(2) Електрохимични технологии и защита от корозия, където се изучават:

Електрохимични източници на ток; Корозия и защита на материалите; Апарати и съоръжения в електрохимичните производства; Галванотехника; Електрохимични технологии за пречистване и утилизация на води.