Рециклиране на метали и сплави

Специалност „Рециклиране на метали и сплави” е инженерна специалност, в която студентите изучават основните принципи на съвременните и перспективни технологични схеми за комплексно преработване на вторични металсъдържащи суровини, апаратурното оформяне на технологиите, както и теоретичните основи за разработване на екологично чисти и безопасни процеси. Бакалаврите придобиват знания, умения и способности за решаване на инженерно-технологични задачи, свързани с внедряването на нови или усъвършенстване на съществуващи технологии за рециклиране на металсъдържащи отпадъци. Рециклирането на металсъдържащите отпадъци на базата на иновативни технологии е технологична професия на бъдещето, която трябва да се изучава днес.

Степен и форма

бакалавър, редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

Инженер-металург

Компетентности

По време на обучението се усвояват инженерни знания и практически умения за:

  • теоретична обосновка относно избор на конкретни металургични процеси за рециклиране;
  • изчисляване на технологични процеси за рециклиране на металсъдържащи отпадъци;
  • спецификата на металургичните технологии за рециклиране на металсъдържащи отпадъци;
  • разработване и внедряване на технологии за максимално и най-ефективно оползотворяване на всички ценни компоненти налични в металсъдържащите отпадъци;
  • изчисляване на производствени мощности на оборудването за рециклиране.

Практики и международна мобилност

Студентите получават неизменна помощ и подкрепа от най-големите металургични фирми в България по време на овладяване на практически умения в реална производствена среда. Осигуряват се:

-провеждането на стажове във високотехнологични индустриални фирми с възможност за назначаване на работа;

-обучение и/или разработване на дипломна работа в учебни заведения в чужбина, финансирано от международни образователни и научно-изследователски програми.

Дипломиране

Защита на дипломна работа

Реализация

Завършилите специалността „Рециклиране на метали и сплави“ се реализират в предприятията от черната и цветната металургия, заводите и цеховете по металолеене, заемайки технологични длъжности. Също така се реализират като експерти в службите за екологичен мониторинг, както и в научно-изследователски организации, технологични отдели и лаборатории. Те успешно извършват консултантска дейност във всички сфери на добивната и преработващата металургия.

Информация за контакт

ХТМУ, Факултет по металургия и материалознание,

доц. д-р инж. Петър Илиев, +359 2 8163385; e-mail:pkiliev@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Проектиране на агрегати за вторичната металургия;
  • Рециклиране на вторични суровини от черни метали;
  • Рециклиране на вторични суровини от тежки цветни метали;
  • Рециклиране на вторични суровини от леки цветни и благородни метали;
  • Рециклиране на електронен скрап.