„Химично и биохимично инженерство“ с преподаване на френски език

Обучение: 5 годишно инженерно обучение на френски език

Подготвителен цикъл (обща базова подготовка)

Придобиване на общотеоретични фундаментални знания през първите две години в областите : математика, физика, химия, информатика, механика, инженерен дизайн и проектиране, електротехника и електроника, както и общоинженерна подготовка по управление на предприятия, комуникация, френски и английски език.

Втори цикъл (инженерен цикъл)

Общоспециална подготовка през 3та и 4та година,  включваща широк спектър от познания с теоретичен и приложен характер в областите химия и инженерна химия.

Специализирано обучение в 5та година свързано с процесите и технологиите на устойчивото развитие :

 • Фина химия и биотехнологии
 • Опазване на околната среда и устойчиво развитие
 • Нанотехнологии и нови материали
 • Моделиране и симулиране на химични процеси

Езикова подготовка

 • Предваритерен курс : четири седмици през септември. Интензивно изучаване на френски език и специализирани модули по математика, физика и химия.

Паралелен курс: паралелно езиково обучение в рамките на един или два семестъра, организирано в сътрудничество с Френския институт.

Степен и форма

Степен: Магистър

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

6 макро компетентности

1) Познаване и разбиране на широк спектър от основни науки и свързаните с тях умения за анализ и синтез;

2) Усвояване и прилагане на научни и технически познания по специалността;

3) Овладяване на методите и инструментите на инженера:

4) Интегриране в организация, участвайки в управлението и развиването и, комуникирайки ефикасно на няколко езика

5) Работа в международна и мултикултурна среда, вземайки предвид индустриалните, икономически и обществени предизвикателства;

6) да бъдат обучени в процесите на творчество, иновацивност и научна бдителност, в оценка и протекция на иновациите

Практики и международна мобилност

Студентска мобилност

Практическото обучение : 10 месеца стажове в международни компании, центрове за иновации и трансфер на технологии, научни и образователни институции в страната и чужбина.

 • Стаж от един месец след 2-та година
 • Стаж от три месеца след 4-та година
 • Стаж от пет/шест месеца за изготвяне на дипломна работа в края на 5-та година

Стипендии и финансиране

 • Финансови помощи на Федерацията Gay-Lussac за обучение в първи цикъл по програмата CHEM.I.ST във Висшето училище по химия в Rennes.
 • Стипендии за професионален стаж и подготовка на дипломна работа по програмите Еразъм плюс

Стипендии за нива магистратура и докторантура (cotutelle) на AUF, на френското правителство (BGF) и по програмите Еразъм плюс

Дипломиране

Диплома за висше инженерно образование, образователно-квалификационна степен “Магистър”,

Професионална квалификация ”Инженер химик”

МЕЖДУНАРОДНА АКРЕДИТАЦИЯ

от Комисията за инженерните звания, Франция (CTI-France)

Инженерното обучение по специалността е отличено с Европейския знак за качество EUR-ACE Master.

Реализация

 • Химическа промишленост;
 • Фармацевтика, козметика;
 • Хранително-вкусова промишленост;
 • Биотехнологии и биоинженерство
 • Иновативни материали;
 • Околна среда;
 • Енергетика;
 • Маркетинг, търговия;
 • Управление/Администрация;
 • Информационни услуги.

Информация за контакт

 

Тел.: (+359 2) 816 31 21 , (+359 2) 816 31 09

Факс: (+359 2) 868 54 88

ffrancophone@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • Математика
 • Моделиране
 • Изчисляване
 • Инженерна химия
 • Процесно инженерство
 • Индустриално инженерство
 • Иновативни материали