Рециклиране на полимери

„Рециклиране на полимери” е единствената магистърска програма в Р. България с акцент върху рециклирането и преработването до изделия на различните полимерни материали.

Образователната степен "Магистър" е за студенти завършили образователната квалификационна степен "Бакалавър" и се осъществява в 3 семестъра, включващи и разработване и защита на дипломна работа. Специалистите "Магистри" трябва да притежават знания и умения, които да осигурят успешно решаване на различни задачи. Те трябва да имат задълбочена и широка фундаментална подготовка, висока езикова и хуманитарна култура и да знаят управленческите и организационните механизми в своята сфера на действие.

Магистрите по специалност "Рециклиране на полимери" се подготвят за извършване на научноизследователска, проекто-конструкторска, организационно технологична и маркетингова дейност в областта на рециклирането на различни видове полимери – пластмаси (термопласти и реактопласти), еластомери, хартия, кожарски и обувни материали.

Степен и форма

Магистър - редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

инженер-химик, инженер, химик-технолог (в зависимост от бакалавърската степен)

Компетентности

Задачата на образованието по „Рециклиране на полимери” е да даде на студентите задълбочени познания върху съвременните достижения в областта на химията, физиката, физикохимията и технологията на полимерите, възможностите за рециклиране и преработване на различните полимерни материали, да ги запознае с инженерно- техническите съоръжения, които позволяват извършването на процесите в промишлени мащаби, със съвременните методи за химичен и технологичен контрол и особено съвременните достижения в използуването на инструментални методи за анализ и изпитване, да обогати студентските знания в областта на икономиката, производствено-организационните достижения с използуването на компютърна техника в изследователската и производствената дейност с оглед оптимизация на процесите.

Практики и международна мобилност

Студентите от редовна и задочна форма на обучение в ОКС „магистър” провеждат преддипломен стаж по специалността във фирми, с които ХТМУ е сключил предварително двустранен договор.

В Университета е разработена система за Европейски кредити (ECTS) за специализиращите дисциплини и те са отразени в действащите учебни планове, което е предпоставка за осъществяване на международна мобилност.

ХТМУ – София е партньор в образователната програма EРАЗЪМ +  в областта на международния академичен обмен на преподаватели и студенти. Това позволява на студентите, обучаващи се в ХТМУ да осъществяват частично обучение, да изработват дипломни работи или да провеждат практики в  страните, участващи в програмата.

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия

Реализация

Завършилите магистърската специалност „Рециклиране на полимери” могат да се реализират в следните области:

  • Научноизследователски, проекто-конструкторски, търговско-икономически и производствени звена на пластмасопреработващата и лаково-бояджийска промишленост, на държавните и частни фирми.
  • Те могат да бъдат назначавани като изследователи, специалисти-технолози, конструктори, началници на цехови участъци и лаборатории.
  • Разностранната насоченост на специалността „Рециклиране на полимери” дава мобилност при реализиране на подготвяните кадри.

Експерти и одит на производствени предприятия и селщни системи.

Информация за контакт

-

Ключови дисциплини в програмата

  • “Рециклиране на отпадъчни термопласти”
  • Оползотворяване на рециклирани еластомерни материали
  • Анализ и разделяне на полимерни отпадъци