Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЛАБОРАТОРИЯ “ ЕЛЕМЕНТЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ”

Метод за анализ: изгаряне на пробата при висока температура (980-1100оС) и определяне на компонента посредством газова хроматография.

 Точност на нализа: ± 0, 01% абсолютна грешка;

ЛАБОРАТОРИЯ “ ЕЛЕМЕНТЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ”

І. Елементен анализ за въглерод, азот, водород и сяра с автоматичен елементен анализатор

Анализи и апаратура

Лабораторията извършва количествен елементен анализ за въглерод, азот, водород и сяра в твърди и течни проби, определян с автоматичен анализатор ЕА 3000 на италианската фирма Euro Vector. Анализират се органични материали, почви, метали.

Метод за анализ: изгаряне на пробата при висока температура (980-1100 С), искрово впръскване на кислород и определяне на компонентите на газовата смес посредством газова хроматография.

Точност на анализа: ± 0, 01%;

Времетраене на анализа: В зависимост от изисквания анализ и характера на пробата - минимум 2 раб. дни;

Изисквания към пробите:

Пробата да бъде с количество мин.15 mg, да не е летлива и хигроскопична. Необходимо е твърдите проби да са сухи, предварително стрити във вид на фин прах с едрина под 150 микрона.

Допълнителни изисквания:

Необходима е предварителна консултация с лабораторията за характера на пробата и необходимия анализ.

IІ. Класически елементен анализ

Полумикроанализ на халогени (хлор, бром) и фосфор в твърди и течни проби от органични материали.

Използвани методи за анализ:

Халогени (Cl, Br) – Изгаряне на пробата в кислородна среда с платинов катализатор при наличие на водороден пероксид за привеждане на халогените в йонно състояние. Определяне на халогенните йони чрез меркуриметрия;

Фосфор (P) – разлагане на пробата в смес на сярна и азотна киселина в келдалова колба за привеждане на фосфора във фосфатна форма. Определяне на получения фосфат спекторфотометрично (UV-VIS).

Точност на нализа: ± 0, 03% абсолютна грешка;

Времетраене на анализа: В зависимост от изисквания анализ и характера на пробата - 2-5 раб. дни;

Изисквания към пробите

Пробата да бъде с количество мин. 1 g, предварително стрита (едрина – под 0,1 mm) и суха, да не е летлива и хигроскопична.

Допълнителни изисквания

Необходима е предварителна консултация с лабораторията за характера на пробата и необходимия анализ.

За контакти

ас. инж. Ивайло Гаврилов, ivailogavrilov@gmail.com, тел: 02 8163 177

инж. Лина Варадинова, lvaradinova@abv.bg, тел.: 02 8163 173

гл. ас. д-р Теменужка Радойкова nusha_v@uctm.edu, тел:02 8163 177


Адрес

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София 1797, бул. „Климент Охридски“ № 8, сграда Б, ет. 3, лаборатория 203