Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

Ред за ползване на услугите в ЦНИЛ:

  • Подаване на заявки за анализ и предоставяне на проби
Необходима е предварителна консултация със специалист от съответната лаборатория на ЦНИЛ за съгласуване вида на пробата, необходимия анализ, изискванията за опаковка и количество, начин на предаване и др.
Заявка за анализ по образец (налична е на сайта в Полезни формуляри) се подава в приемната на ЦНИЛ или при ръководителя на ЦНИЛ. Заявката задължително съдържа информация за броя и вида на пробите, определяемите компоненти и подпис от съответния ръководител на катедра, договор по НИС при ХТМУ, институт, фирма и др. или от физически лица. Сканирани копия на попълнени и подписани заявки могат да се изпратят и по имейл на адрес: cnil@uctm.edu
Пробите се предоставят в приемната на ЦНИЛ. Проби от външни възложители могат да бъдат изпращани и посредством куриер.
Изпитванията в Изпитвателен комплекс „ЕКОТЕСТ“ (ИКЕТ), акредитиран от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, се организират по ред, съответстващ на системата за управление на комплекса.
  • Получаване на резултати от анализи

Всички получени резултати се представят и предават в протокол за аналитично изследване. Според спецификата на отделните анализи, към протокола може да се приложи допълнителна информация – спектър, графика и др. Протоколите за аналитично изследване на външни възложители задължително се завеждат в изходящия дневник на НИС при ХТМУ, с подпис на Директора на НИС и печат на звеното.
При заявка на много голям брой еднотипни анализи, затрудняващи ритмичното обслужване на други възложители, ползващи услугите на ЦНИЛ, ръководството на ЦНИЛ има право на ограничаване или удължаване срока за изпълнение на анализите, при уведомяване и съгласувано с ръководителя на съответното звено (договор, фирма).
  • Заплащане на услугите в ЦНИЛ.

Заплащането на услугите в ЦНИЛ се извършва по цени, съгласно ценоразписи за вътрешни и външни възложители.
Заплащането на анализите за вътрешни възложители се осъществява с вътрешно ведомствен превод, както следва:
  • за заявки от катедрите в състава на университета - след потвърждение от отдел „Финансово-счетоводен“ на ХТМУ.

  • за заявки по договори на НИС при ХТМУ – след представяне в счетоводството на НИС при ХТМУ на предавателно-приемателен протокол за извършения анализ и финансово предложение от възложителя на анализа.

Заплащането на анализите за външни възложители се осъществява по банков път към НИС при ХТМУ след издаване на проформа-фактура.
  • Оспорване качеството на анализа

При констатиране на нередност в работата на лабораториите на ЦНИЛ или качеството на анализите, се информира писмено ръководителя на ЦНИЛ, като се описват претенциите към анализа. Той предприема нужните действия за установяване причините за възникналите нередности и при възможност тяхното отстраняване.
  • Разработване на аналитични методи и извършване на специфични изследвания.

Научният потенциал на специалистите в ЦНИЛ може да бъде използван за разработване на аналитични методи и при разрешаване на специфични проблеми, възникнали в научноизследователската и внедрителска дейност. За целта се отправя запитване към ръководителя на ЦНИЛ cnil@uctm.edu и се провеждат консултации с участието на компетентни специалисти от лабораторията и ХТМУ. В зависимост от характера на необходимите дейности, се попълва заявка или се сключва договор с НИС при ХТМУ.