Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

Ред за ползване на услугите и съдействието на ЦНИЛ:

 • Рутинни анализи.
 • Подаване на заявки за анализ.
 • Заявки/възлагателни писма за анализ се подават всеки работен ден от 13.30-15.30 часа в приемната на ЦНИЛ, при приемчика на заявки или ръководителя на ЦНИЛ. Заявката задължително съдържа подпис от съответния ръководител (на катедра, договор по НИС, институт, фирма). За постигане на максимална информация от анализа е желателно заявките да се представят от компетентно по решаването на задачата лице.
 • След получаване на необходимата за анализа информация и уточняване на изискванията към пробите, последните могат да се предоставят наведнъж или на части от всяко лице в приемните часове на лобораториите. При представянето на пробите, те се записват в лабораторен дневник. Анилизите се извършват по реда на записването и в уточнения при приемане на заявката срок. При замяна на проби, редът на изпълнение се определя от времето на записване на подмененената проба.
 • Предоставените проби трябва да бъдат в опаковка и количество, съгласно специфичните изисквания на заявения анализ, с ясно и четлив надпис. При постъпване в лабораторията и записването им в дневника, пробите получават вътрешно-лабораторен номер.
 • Всички получени резултати се представят и предават в протокол за аналитично изследване. Според спецификата на отделните анализи, към протокола може да се приложи допълнителна информация – спектър, графика и др. Протоколите за аналитично изследване на външни възложители задължително се завеждат в изходящия дневник на НИС при ХТМУ, с подпис на Директора на НИС и печат на звеното.
 • При необходимост от коментар по отношение на някои особености на пробата или особени случаи в тълкуването на резултатите, то се изпълнява само от компетентен по решаваната задача специалист.
 • Анализи по спешност се разрешават само от ръководителя на ЦНИЛ или в случай на неговото отсъствие на заместващия го специалист от състава на ЦНИЛ по мотивирано в заявката/възлагателното писмо искане.
 • Ред за нестабилни проби се запазва само със заявка, но с разрешение на ръководителя на ЦНИЛ или в случай на неговото отсъствие на заместващия го специалист от състава на ЦНИЛ.
 • При заявка на много голям брой еднотипни анализи, затрудняващи ритмичното обслужване на други възложители, ползващи услугите на ЦНИЛ, ръководството на ЦНИЛ има право на ограничаване или удължаване срока за изпълнение на анализите, при уведомяване и съгласувано с ръководителя на съответното звено (договор, фирма).
 • Специфичните условия, необходими за ползване на отделните лаборатории на ЦНИЛ, са посочени в приложението.
 • Изпитванията в Изпитвателен комплекс „ЕКОТЕСТ“ (ИКЕТ), акредитиран от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, се организират по ред, съответстващ на системата за управление на комплекса.
 • Заплащане на услугите в ЦНИЛ.
 • Заплащането на услугите в ЦНИЛ се извършва по цени, съгласно ценоразписи за вътрешни и външни възложители, приложени към правилника.
 • Цената на извършваните в ЦНИЛ услуги се записва в заявката/възлагателното писмо. Възложителят на услугата потвърждава приемането на цената с подпис, за външни възложители и с печат.
 • Заплащането на анализите за вътрешни възложители се осъществява с вътрешно ведомствен превод, както следва:
 • за заявки от катедрите в състава на университета - след потвърждение от отдел
 • „Финансово-счетоводен“ на ХТМУ.
 • за заявки по договори на НИС при ХТМУ – след представяне в счетоводството на НИС при ХТМУ на предавателно-приеметален протокол за извършения анализ и финансово предложение от възложителя на анализа.
 • Заплащането на анализите за външни възложители се осъществява в касата на НИС при ХТМУ в брой и издаване на фактура, или по банков път след издаване на проформа-фактура.
 • Оспорване качеството на анализа - при констатиране на нередност в работата на лабораториите на ЦНИЛ или качеството на анализите, се информира писмено ръководителя на ЦНИЛ, като се описват претенциите към анализа. Той предприема нужните действия за установяване причините за възникналите нередности и при възможност тяхното отстраняване.
 • Разработване на аналитични методи.
 • Научният потенциал на специалистите в ЦНИЛ може да бъде използван за разработване на аналитични методи и при разрешаване на специфични проблеми, възникнали в научно- изследователската и внедрителска дейност.
 • Следдипломно обучение
 • Обучение на индивидуални специализанти по теория и приложение на всички застъпени в лабораториите на ЦНИЛ методи, с използване на наличната апаратура.