Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЛАБОРАТОРИЯ „АТОМНА СПЕКТРОМЕТРИЯ”

Атомно-абсорбционен спектрофотометър “Perkin-Elmer” 5000 с модул за работа в пламък C2H2 / въздух.

ЛАБОРАТОРИЯ „АТОМНА СПЕКТРОМЕТРИЯ”
Лабораторията разполага с апаратура за извършване на атомно-абсорбционен анализ и оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ОЕС-ICP).

АТОМНОАБСОРБЦИОНЕН СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ
Атомноабсорбционният анализ е широко използван аналитичен метод за количествено определяне на метални примеси в различни обекти. Той се отличава с висока чувствителност, селективност, точност и бързина на определенията. Подходящ е за анализ на ниски концентрации - до 10-2 mg/l в пламък и до 10-9 mg/l в графитна пещ. 

Извършвани определения:
В лабораторията чрез атомноабсорбционен спектрален анализ се извършва количествено определяне на примеси от Cu, Ca, Mg, Mn, Pb, Zn, Cr, Co, Ni, Fe, Cd, Ag, Au, Na, K, Li, Sr, Bi, Sb и Cs в следните обекти: метали, сплави, минерални суровини, торове, химически чисти реактиви, електролити, води, почви, фармацевтични, козметични и хранителни продукти, безалкохолни и алкохолни напитки, текстилни материали, багрила, проби от растителен и животински произход и отпадъци.
Понастоящем лабораторията работи само за провеждане на упражнения на студенти.

Използвана апаратура:
Атомноабсорбционен спектрофотометър “Perkin-Elmer” 5000 с модул за работа в пламък C2H2 / въздух.
Изисквания към заявителя:
Да се провежда предварителна консултация с отговорника на лабораторията във връзка с химическата подготовка на пробите, които трябва да бъдат приведени в разтвор чрез подходяща методика;
Нефилтрувани, колоидни и разтвори с киселинност, по-голяма от 1 моларна, не се приемат за анализ;
Желателно е разтворите да бъдат предавани за анализ в пластмасови съдове, освен ако характерът на пробата не изисква друго.

За контакти
ас. Ивайло Гаврилов, ivailogavrilov@gmail.com, тел: 02 8163 177

АТОМНО-ЕМИСИОНЕН СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ
Атомно-емисионният спектрален анализ е метод за установяване на елементния състав на веществата. Високата чувствителност и възможното едновременно възбуждане на 72 елемента, главно метали и металоиди, правят емисионната спектрометрия особено подходяща за бърз обзорен анализ на елементното съдържание на проби при нива от около 10 μg/g и дори по-ниски. Емисионната спектрометрия е широко използвана както за качествен, така и за количествен анализ.

Извършвани определения:
В лабораторията чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (OЕS-ICP) се извършва качествен и количествен анализ на повече от 70 елемента (алкални, алкалоземни, преходни, редкоземни метали, S и P), приведени в разтвори, за следните обекти: метали, сплави, минерални суровини, торове, химически чисти реактиви, електролити, води, почви, фармацевтични, козметични и хранителни продукти, безалкохолни и алкохолни напитки, текстилни материали, багрила, проби от растителен и животински произход, отпадъци и др.

Използвана апаратура: 
Използва се спектрометър „High Dispersion ICP-OES Prodigy” на компанията Teledyne Leeman Labs-САЩ с двойно наблюдение на плазмата (аксиално и/или радиално) и т.н. ”free running” RF генератор, който осигурява мощност до 2 kW. Конструкцията на оптичната система „Eshelle” и детекторът „L-PAD” (Large Format Programmable Array Detector) осигуряват ниски граници на откриване (ppt), висока разделителната способност (0.007 nm) и непрекъснат спектрален диапазон (от 165 до 1100 nm). Спектрометърът е високо производителен и подходящ за серийни проби поради възможността за едновременно регистриране на анализираните сигнали.
Точност на метода: 0.01 – 0.02 % относителна стандартна грешка.
Изисквания към пробите за анализ:
Количество: 3 g за сухи проби или 20 ml за разтвори;
Не се приемат колоидни разтвори;
Разтворените проби да не бъдат в среда на HF или органични разтворители;
Допълнителни изисквания:
Предварителна консултация с лабораторията за налични стандарти и срок за изпълнение на заявката.

 За контакти
гл. ас. д-р инж. Стойко Петрин, stpetrin@uctm.edu, тел: 0883305412; 02 8163 177
Адрес: 
Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София 1797, бул. „Климент Охридски“ № 8, сграда Б, ет. 3, лаборатория 207