Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

Полезни формуляри

 

Заявка за извършване на анализ за външни за ХТМУ клиенти 
Заявка за извършване на анализ за вътрешни за ХТМУ клиенти
Оферта за извършване на анализ
Заявка за извършване на демострации
Заявка ИКЕТ
Заявка за поемане на финансово предложение
Приемо-предаватепен протокол
*Забележка: Цените на анализите за вътрешни възложители са редуцирани. За да получат информация относно себестойността на анализите всички вътрешни възложители от състава на ХТМУ е нужно да подадат заявка до ЦНИЛ, по която ще им бъде изготвена оферта или да се обърнат на място към Ръководителя на ЦНИЛ или отговорника на съответната лаборатория.