Записване за летен семестър 2020/2021 на студентите, редовно обучение
01 февруари - 26 февруари 2021 г.

Плащането на семестриалната такса за летен семестър на 2020/2021 учебна година ще бъде в периода 01.02. - 26.02.2021 г.

Таксата се внася на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: Българска Народна Банка

Титуляр: ХТМУ

МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на СТУДЕНТА. Като "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".

Студентите, заплатили семестриалната такса, както и тези, които са освободено от такса следва да се явят в съответната факултетна канцелария за заверка на студентската книжка и записване на летен семестър на учебната 2020/2021 година.

Записан е само този студент, който е заверил книжката си в съответната факултетна канцелария.

 За повече информация:
Факултет по химични технологии
тел.: (+359 2) 81-63-113
Факултет по химично и системно инженерство
тел.: (+359 2) 81-63-114
Факултет по металургия и материалознание
тел.: (+359 2) 81-63-115