Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЛАБОРАТОРИЯ „СКАНИРАЩА ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ И ЕНЕРГИЙНО-ДИСПЕРСИВНА СПЕКТРОСКОПИЯ”

Използвана апаратура:
СКАНИРАЩ ЕЛЕКТРОНЕН МИКРОСКОП с ДЕТЕКТОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНО-ДИСПЕРСИВНА СПЕКТРОСКОПИЯ и СКАНИРАЩА ТРАНСМИСИОННА ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ
Апаратурата е доставена, монтирана и въведена в експлоатация през 2024 г., в изпълнение на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии).

ЛАБОРАТОРИЯ „СКАНИРАЩА ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ И ЕНЕРГИЙНО-ДИСПЕРСИВНА СПЕКТРОСКОПИЯ”

Сканиращата електронна микроскопия е метод за анализ на микроструктурата, посредством наблюдения с високи увеличения на повърхността на образци. Методът широко се прилага в материалознанието, химичните технологии, металургията и много други области на науката и индустрията. Системата за енергийно-дисперсивна рентгенова спектроскопия позволява да се определя химичният състав в избрана точка, по линия или в област на образеца.

 
Сканиращият електронен микроскоп е производство на Carl Zeiss GmbH, Германия, модел EVO 10, марка ZEISS и предоставя следните основни технически характеристики:
Увеличение – в диапазон 7х – 1 000 000х;
Резолюция – до 3 nm.
Системата за енергийно-дисперсивна рентгенова спектроскопия (EDS) "Oxford Instruments" е с висока разделителна способност, точност и включва възможности за:
  • детекция на елементи с атомен номер от 4 (Be) до 98 (Cf);

  • набиране на спектър от точка;

  • набиране на спектър от линия;

  • създаване на химична карта (mapping) на изследвания образец.

Извършвани определения:
В лабораторията се изследва повърхността на различни образци на микро- и нано- ниво с цел анализ на тяхната структура, морфология и химичен състав.
Могат да се определят структурни отношения, размер и форма на частиците/фазите, качествено и количествено химичен състав (в точка, по линия или в област) на изследваните образци.​ Съответно, могат да се проследят измененията на химичния състав по избрана линия или да се представи графично с различни цветове карта на разпределението на химичните елементи на наблюдаваната повърхност.
Обект на анализ могат да бъдат природни и синтетични неорганични и органични материали: скали, руди, минерали, метали, материали на метална основа, керамики, стъкла, свързващи вещества, промишлени отпадъци, полимери, композити, синтетични и естествени влакна, биологични обекти и др.
Размери на образеца - Максималната височина на образеца не трябва да надхвърля 100 mm, максималния диаметър на образеца не трябва да надхвърля 230 mm, моторизираното движение на масата XYZ не трябва да надхвърля 80 x 100 x 35 mm.

Допълнителни изисквания:
Необходима е предварителна консултация с лабораторията относно заявяване на анализи и съгласуване на предоставяне, подготовка на пробите и срок за изпълнение на заявката.

За контакти
инж. Илиян Огнянов, ilian.ognianov@uctm.edu

Адрес
Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София 1797, бул. „Климент Охридски“ № 8, сграда Б, ет. 1, лаборатория 35