Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЛАБОРАТОРИЯ „РАМАНОВА СПЕКТРОСКОПИЯ”

Използвана апаратура:
Раман спектроскопа „Renishaw inVia Qontor “ има спектрален обхват от 3500-50 cm-1 при използване на лазер 532 nm и 3200-50 cm-1 при използване на лазер 785 nm, резолюция ≤ 2 cm-1 снабден със CCD детектор с Пелтие охлаждане.
Апаратурата е доставена, монтирана и въведена в експлоатация през 2024 г., в изпълнение на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии).

ЛАБОРАТОРИЯ „РАМАНОВА СПЕКТРОСКОПИЯ”

Раманова спектроскопия

Рамановата спектроскопия е форма на вибрационна спектроскопия, подобно на инфрачервената (IR) абсорбция, която осигурява подробна химическа и структурна характеристика.

 

Извършвани определения:

Рамановата спектроскопия се използва за качествено, количествено и преди всичко за структурно охарактеризиране на химични съединения и материали. Тя има широк спектър от приложения в много области – материалознание, химични науки, биологични науки, науки за Земята и др.

Изисквания към пробите за анализ:

Анализът е неразрушителен и не изисква подготовка на пробата.

Допълнителни изисквания:

Предварителна консултация с лабораторията за подготовка на пробата и срок за изпълнение на заявката.

За контакти

д-р инж. Анелия Петрина, apetrina@uctm.edu

Адрес

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София 1797, бул. „Климент Охридски“ № 8, сграда Б, ет. 3, лаборатория 206