Изследователска лаборатория „Соли, разтвори и дисперсии”

Изследователска лаборатория „Соли, разтвори и дисперсии” към ХТМУ – гр. София, извършва анализи на:

  • Соли;
  • Разтвори;
  • Дисперсии;
  • Фармацевтични продукти;
  • Хранителни добавки и продукти;
  • Почви;
  • Отпадъци;
  • Торове и компости;
  • Други.

Лабораторията разполага с богат набор от методики и стандарти за анализ на голям брой органични и неорганични показатели на изследваните обекти – включително физични, физикохимични и химични. При извършване на изследванията се прилагат както стандартизирани, така и модифицирани методи за анализ в зависимост от обекта на изследване и изискванията на клиента.

Лабораторията извършва и консултантска дейност.

 

Екип:

гл. ас. д-р инж. М. Младенов – ръководител;        

доц. д-р инж. Л. Бракалов отговорник по качеството;

инж. Р. Колева – химик.

Контакти:

АДРЕС: 1756 София, бул. Кл. Охридски 8, ХТМУ , сгр. А, каб. 438

02/ 8163 248; 02/ 8163 262; 0878 551 025

Е – mail: aklab@uctm.edu; mladenov@uctm.edu